pdficon.png

Zápis z výroční valné hromady SDH Drahotěšice za rok 2023 ze dne 19.1.2024

Přítomno: 18 členů z celkového počtu 21 členů starších 18 let.

Hosté: starosta obce Drahotěšice p. Ročovský, náměstek starosty OSH Stanislav Klika, vedoucí obvodu Zdeněk Brčák, rodiče mladých hasičů

Valnou hromadu zahájil v 18:45 hodin starosta sboru Richard Kadlec

Zapisovatelem byl určen Kamil Bužek, ověřovateli zápisu Ludmila Bužková a Dušan Vlažný

Pro:       14           Proti:     0             Zdržel se:  4

Valná hromada schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu

 

Program:

 • Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Zpráva o činnosti SDH
 • Zpráva o činnosti JSDH
 • Zpráva hospodáře
 • Zpráva předsedy revizní komise
 • Zpráva vedoucí mladých hasičů
 • Návrh činnosti na rok 2024
 • Diskuse
 • Usnesení valné hromady
 • Ukončení valné hromady a občerstvení

Pro:       14           Proti:     0             Zdržel se:  4

Valná hromada schvaluje program jednání

 

Ad 2) Zpráva o činnosti sboru

Starosta sboru Richard Kadlec přečetl zprávu o činnosti SDH:

  Loňský rok jsme začali pořádáním plesu, který se konal 13. ledna 2023. Ples se po dvouleté odmlce velmi povedl. K poslechu a tanci hrála Ševětínka.

 1. dubna proběhla, už tradiční „železná neděle“, kde kromě sběru železného šrotu, byly vybírány i vysloužilé elektrospotřebiče a autobaterie. Ty je ostatně možné i nadále odevzdávat každou první středu v měsíci, na dvoře za obecním domem. Sběr dopadl lépe než v předchozím roce, kdy přes noc zmizelo těžké železo. Letos byly z nashromážděného šrotu zcizeny jen autobaterie.

  V dubnu jsme se začali pravidelnými tréninky připravovat na obvodovou soutěž, která proběhla 13. května v Hrdějovicích. Zde se náš tým mužů umístil v kategorii nad 35let na krásném druhém místě, což jsme následně oslavili v místní hospodě.

  Další tradiční akcí bylo pálení čarodějnic, která se konala už podruhé v „dolíku“, kde jsme postavili velké slavnostní ohniště ve tvaru pagody.

 1. května 2023 vyšel v Hasičských novinách na straně 4 článek o našem sboru a vyzdvihl úspěchy naší mládeže.

  Další naší obvyklou aktivitou bylo stavění stanů k různým příležitostem. Letos to bylo svěcení zvonu (27.5), oslavy 700let od první písemné zmínky o obci (9. -10.6.), průjezd veteránů (19.8.), svatováclavská mše (28.9.) a adventní trhy(2.12.).

  Při slavnostech výročí 700let jsme úzce spolupracovali s obcí na organizaci a zajištění průběhu celé akce. V rámci slavnostního průvodu k uctění památky padlých občanů v první světové válce jsme položili k pomníku smuteční věnec a následně u něj během projevu a státní hymny drželi čestnou stráž.

  V červenci jsme konečně zaklopili strop v hasičárně.

 1. srpna jsme připravili akci s hudbou a občerstvením při zastávce veteránského závodu Selské baroko.
 2. září zajistili bezpečný průjezd cyklistického závodu Okolo jižních Čech od sjezdu z dálnice až po konec obce Bzí.
 3. prosince byly společně s Drahoušky pořádány adventní trhy.

Nejvíce času během celého roku bylo věnováno činnosti mladých hasičů, o čemž vás bude informovat vedoucí mladých hasičů Lída Bužková. Já ale nemohu nezmínit alespoň jejich největší úspěchy:

 • Marie Staňková se stala celorepublikovým vítězem v literární části soutěže Požární ochrana očima dětí v kategorii nejmladších žáků
 • Zuzana Bužková se na mistrovství dorostu ČR v hasičském sportu stala druhou vicemistryní České Republiky v kategorii mladších dorostenek
 • Marie Staňková a Zuzana Bužková si vybojovaly účast na mistrovství ČR v běhu na 60m s překážkami. Maruška zde zaběhla druhý nejlepší čas z účastnic z Jihočeského kraje v kategorii mladších žákyň a Zuzka měla ze závodnic z našeho kraje třetí nejlepší výsledek v kategorii starších žákyň.
 • A nakonec obrovský úspěch celého týmu mladých hasičů SDH Drahotěšice, kteří se stali vítězi letošního ročníku seriálu závodů českobudějovického dvojboje v obou kategoriích. Všem gratulujeme.

 Valná hromada bere na vědomí

 

Ad 3) Zpráva o činnosti JSDH

Velitel jednotky Kamil Bužek přečetl zprávu o činnosti JSDH

V zásahové jednotce proběhla personální změna na pozici hasič. Z jednotky vystoupil Michal Pekárek z důvodu změny bydliště a novým členem se stal Tomáš Šedivý. Do seznamu lidí, kterým jsou rozesílány příkazy k výjezdu z krajského operačního střediska, byl dopsán člen mladých hasičů Jakub Kursa. Protože Kuba ještě není plnoletý, bude se účastnit výjezdu vždy pod dohledem staršího člena a se souhlasem velitele výjezdu. Jednotka má tedy stále devět členů plus jednoho mladého hasiče, z toho jeden velitel jednotky, jeden velitel družstva a dva strojníci.

V roce 2023 byla jednotka výzvou z operačního střediska povolána k jednomu zásahu. Jednalo se o čerpání vody ze sklepa zatopeného v důsledku záplavy. Během tohoto výjezdu byla poskytnutá technická pomoc celkem ve třech domech v obci. Pod dohledem jednotky byla v loňském roce dvakrát spálena hromada dřeva na čarodějnicích. Pro udržení jednotky v zásahu schopné stavu, jsme absolvovali povinné školení spojené s praktickým cvičením v rámci jednotky a oba velitelé se zúčastnili již opět prezenčního opakovací přeškolení u HZS v Českých Budějovicích. Mimo to probíhaly pravidelné kontroly a zkoušky techniky.

Valná hromada bere na vědomí

 

Ad 4) Zpráva hospodáře

Hospodář Kamil Bužek přečetl zprávu o financích

Příjmy v roce 2023 pocházely podobně jako v předchozích letech z pořádaných akcí jako ples, sběr železa a občerstvení při veteránech, dále z dotací NSA a příspěvků OSH a KSH za reprezentaci našich členů na mistrovstvích ČR.

Výdaje byly především na sportovní činnost. Z dotace a příspěvků byla pořízena část nové výbavy pro sport, zbytek byl zakoupen z vlastních prostředků. Dále byly svépomocí udělány nové překážky, konkrétně kladina a bariéra, pro které materiál z velké části zafinancovala obec Drahotěšice. Darem od Honebního společenstva Radonice-Drahotěšice jsme dostali sadu stuh na 100m překážek.

Další náklady byly převážně na startovné na soutěžích, potřeb pro pořádání kulturních akcí a taky údržbu a provoz hasičské techniky.

Celkové příjmy v roce 2023 byly 64 529Kč a výdaje 46 469Kč. Stav financí ke konci roku byl 56 686Kč.

Valná hromada bere na vědomí

 

Ad 5) Zpráva předsedy revizní komisy

Předsedkyně revizní komise Lenka Vavříčková přečetla zprávu z kontroly účetnictví

Dne 31.12.2023 byla provedena kontrola účetních dokladů za období 29.11.2022 až 31.12.2023. V žádném z dokladů nebylo shledáno nedostatků, účetnictví je vedeno řádně a bez závad.

Valná hromada bere na vědomí

Ad 6) Zpráva o činnosti mladých hasičů

Vedoucí mladých hasičů Ludmila Bužková přečetla zprávu o činnosti MH Drahotěšice v roce 2023

V roce 2023 jsme měli 30 mladých hasičů, z toho 24 aktivních sportovců. V tomto roce přibylo 6 nových členů, kteří se rovnou zapojili do tréninků a začali se účastnit soutěží.

Počet soutěží:                  24  (2x Plamen obvod, 1x okresní Plamen,  1x okresní a 1x krajské ZHVB, 1x okres dorost, 1x kraj dorost, 1x MČR dorost, 3x běh na 60m, 5x běh na 100m, 1x MČR v 60m, 7x dvojboj). Dále účasti členů MH  1x na obvodové soutěži mužů a 3x na soutěži s ženami z DB.

Umístění je následující, vždy mladší/starší

 • 6.5.2023 Jarní Plamen v Dřítni (podzimní kolo ML  1 a ST  1)
  • PU 4/4
  • CTIF 1/1
  • PU CTIF 0/2
  • Celkově 1/1. Postup do okresního kola
  • Udělení III. Výkonnostního stupně v běhu na 60m překážek pro (Z/H/V Bužkovi) 
 • 7.5.2023 Borovanská 60tka
  • mladší dívky 8/11 (M/T)
  • mladší chlapci 28 (Mi)
  • starší dívky 12/18/42 (Z/V/K)
  • starší chlapci 11/22/30 (O/H/P) 
 • 8.5.2023 Ledenická 60tka (VZH)
  • starší dívky 3/18, Zuzka nominace na MČR Brno
  • starší chlapci 21 
 • 8.5.2023 Ledenická 100vka
  • mladší dorky 1 (Z) 
 • 13.5.2023 Obvodová soutěž Hrdějovice-muži (Jirka) 2 
 • 20.5.2023 Dvojboj Ledenice 0/12 mix ml+st 
 • 21.5.2023 Dvojboj Strážkovice (23+23 družstev)
  • PÚ 1/2
  • CTIF 1/6
  • Celkově 1/3 
 • 3.6.2023 Okresní Plamen Zliv Ledenice
  • CTIF 3/5
  • PÚ CTIF 0/3
  • ŠPD 1/1
  • PÚ 5/1
  • 4x60 ovál 1/11
  • Celkově 1/4 
 • 11.6.2023 Okresní kolo dorostu-jednotlivci (Veronika/Zuzka)
  • 100m překážek 2/1
  • 100m s PHP 3/2
  • Celkově 2/1 - Zuzka postup v jednotlivcích na krajské kolo v Prachaticích, Veru byla oslovena družstvem žen z Nedabyle na účast v krajském kole v Prachaticích              
 • 16-17.6.2023 Krajské kolo dorostu a žen (Veronika-družstva/Zuzka-jednotlivci)
  • Družstvo žen 9 (V)
  • 100m překážek 1 (Z)
  • 100m s PHP 1 (Z)
  • Zuzka postup v jednotlivcích na MČR v Domažlicích 
 • 24.6.2023 Dvojboj Nové Homole
  • PÚ 3/4
  • ŠPD 1/4
  • Celkově 2/2 
 • 25.6.2023 Dvojboj Zliv
  • 4x60 ovál 1/6
  • PÚ 1/3
  • Celkově 1/4 
 • 3.7.2023 MČR v požárním sportu Domažlice (Z za JČK)
  • 100m překážek 3
  • 100m s PHP 5
  • Celkově 3 
 • 16.7.2023 Lišovská 100vka
  • mladší dorky 1 (Z)
  • střední dorky 14 (V)
  • střední dorci 15/19 (O/Ku) 
 • 20.7.2023 Bzučánská 100vka
  • střední dorci 14/15 (O/J) 
 • 5.8.2023 Pasecká 60tka
  • mladší dívky 6 (M) Maruška nominace na MČR Brno
  • přípravka chlapci 14 (Mi)
  • starší dívky 3/8 (Z/V)
  • starší chlapci 16 (H) 
 • 26.8.2023 Dvojboj Srubec
  • PÚ 1 a 7/1
  • ŠPD 1 a 10/2
  • Celkově 1 a 9/1 
 • 9.9.2022 Dvojboj Olešník
  • PÚ 1/2
  • ŠPD 2/1
  • Celkově 1/1
 • 10.9.2023 Krumlovská 100vka
  • mladší dorky 1 (Z)
  • střední dorky 29 (V) 
 • 16.9.2023 Dvojboj Ohrazeníčko
  • PÚ 2 a 7/3
  • 60m jednotlivci 3 a 14/4
  • Celkově 2 a 11/3.
  • Celkové hodnocení ČB dvojboje 2023:
   • Vítězové STARŠÍ: Veronika Zuzka Kája Honza Jirka Ondra Kuba Pepa
   • Vítězové MLADŠÍ: Maruška Baruška Terka Saša Róza Jáchym Vašek Tomík Miky
   • + benjamínci: Mára Kubík Kryštof Alžbětka Amálka Miriam 
 • 17.9.2023 Borovanská 100vka
  • Mladší dorky (Z) 1
  • Střední dorky (V) nový os. rekord 20:70s
  • Střední dorci (O) nový os. rekord 20:09s 
 • Celkové hodnocení JIHOČESKÉ STOVKY mladší dorky Zuzka 3 
 • 23.9.2023 MČR v běhu na 60m překážek v Brně
  • Mladší dívky 32 ze 119 startovní pozice 6 Maruška nový os. rekord 15:56s
  • Starší dívky 27 ze 120 startovní pozice 60 Zuzka nový os. rekord 12:58s 
 • 7.10.2023 Podzimní Plamen Hosín
  • CTIF 4/2
  • 4x60m člunkově 4/3
  • ŠPD 6/2
  • Celkově 5/1 
 • 14.10.2023 Okresní kolo ZHVB Trocnov
  • ST 1 Zuzka, Maruška, Kája, Honza, Vašek 2
  • ST 2 Saša, Jáchym, Pepa, Kryštof, Lukáš (DB)   12
  • ML Róza, Maruška, Miky, Kubík, Marek 4 
 • 21.10.2023 Netradiční PÚ Brloh – ženy DB – Veronika
  • Nejrychlejší proudařka 21:60s 1. 
 • 28.10.2023 Kvalifikace na XXIV mezinárodní soutěž CTIF Trentino 2024 v HK, dvě dívky za družstvo z DB
  • Kategorie dívky 5
 • 5.11.2023 Krajské kolo ZHVB Trocnov
  • ST 1 Zuzka, Maruška, Kája, Honza, Vašek 3
  • Udělení II. Výkonnostního stupně v běhu na 60m překážek Z

 

Počet účastí na brigádách:                          11

 • 3.3.2023 Roznášení letáků 700let
 • 25.3.2023 Opravy a úklid na fotbalovém hřišti a jeho zázemí
 • 11.4.2023 Úklid odpadků v Šíji
 • 16.4.2023 Železná neděle - svoz kovů a elektrospotřebičů
 • 29.4.2023 Příprava dřeva na čarodějnici
 • 8-9..6.2023 Přípravy na oslavy 700let
 • 18-19.8.2023 Stavba stanu na veterány
 • 28.9.2023 Stavba stanu na pouťovou mši svatou
 • 20.10.2023 Výroba dortu na drakiádu
 • 27.10.2023 Úklid klubovny před zimní přípravou
 • 3.11.2023 Příprava KD před lampionovým průvodem

 

Vzdělávání MH:

 • Příprava na testy odbornosti
 • 10.2.2023 Zkouška odbornosti MH – 18 dětí
 • Příprava prezentací k odbornostem
 • Příprava nástěnek na ZO
 • 25.2.2023 Výstava z prezentací na OO
 • 21.4.2023 Začátek venkovních nácviků na hřišti
 • Příprava na ZHVB

 

Zúčastnili jsme se společně těchto akcí:

 • Novoroční bruslení na ZS Veselí nad Lužnicí
 • Cyklovýlet do kina
 • Výroba masopustních masek
 • Výstava obrázků z PO očima dětí
 • Výstava prezentací k odbornostem
 • Výstava k činnosti MH v rámci oslav 700let
 • Maškarní bál
 • Masopust
 • Noční Drahotěšení
 • Výroba Morany
 • Vítání jara
 • Výroba čarodějnice
 • Příprava disciplín na čarodějnou bojovku
 • Pálení čarodějnice
 • Běh vítězství v Ševětíně
 • Pouť v Ševětíně
 • Oslavy 700 let
 • Lanový park
 • Průjezd veteránů
 • Pouťové posezení a Svatováclavská bojovka
 • Pouťová mše svatá
 • Drakiáda
 • Tvoření z hlíny I a II
 • Lampionový průvod
 • Nácvik koled s J. Urbánkem
 • Zdobení perníčků
 • Adventní trhy a koledy pod stromečkem

Plnění plánu pro rok 2023:

 • Webové stránky MH Drahotěšice – díky za provoz trenérovi K. Bužkovi
 • Odbornost MH – splnilo 18 dětí
 • PO očima dětí – část literární Maruška1. v okrese, kraji i ČR, výtvarná část ZŠ 2 v okresním kole Honza 2., Barča 3., ZŠ 3 okresní i krajské Zuzka 1. Prezentace všech prací je na schodišti v KD.
 • Účast na soutěžích – vítězové ČBD, 3m MČR
 • Oslava 700let první písemné zmínky o obci Drahotěšice
 • Nábor nových členů - 6

Plán pro rok 2024:

 • Odbornost MH
 • Dorost
 • Nábor nových členů MH
 • Školení instruktora MH pro přípravku a menší děti – letní soustředění
 • PO očima dětí
 • Mladý záchranář v akci
 • Účast na soutěžích

Poděkování:

 • Trenérovi Kamilovi za přípravu dětí na soutěže, výrobu překážek, údržbu technického vybavení a správu webových stránek
 • Kapelníkovi J. Urbánkovi za nácvik hudebních vystoupení pro oslavy 700let, vítání občánků a advent.
 • Obci Drahotěšice za poskytnutí prostoru na venkovní tréninky, finanční podporu činnosti MH a softshellové bundy
 • Rodičům za podporu a transporty dětí na tréninky a soutěže
 • Hasičům z SDH Drahotěšice za pomoc s manipulací s technikou na tréninky
 • Starším žákům za nábor nových členů na ZŠ Ševětín
 • Káje Kovářové z prezentaci MH na Instagramu

Valná hromada bere na vědomí

 

Ad 7) Návrh činnosti na rok 2024

Starosta sboru Richard Kadlec představil plán činnosti pro rok 2024:

Rok 2024 začal pořádáním hasičského plesu, který už proběhl minulý pátek. V plánu činností na tento rok, je kromě obdobných aktivit jako letos, příprava mladých hasičů na soutěže v požárním sportu, pořádání kulturních akcí jako pálení čarodějnic a veteráni. Na jaře proběhne opět sběr železného šrotu a po celý rok bude pokračovat zpětný odběr elektrospotřebičů. Velkou výzvou bude pořádání obvodové soutěže v termínu 11. května, na které se budeme snažit obhájit loňské umístění.

 

Pro:       16           Proti:     0             Zdržel se:  2

Valná hromada schvaluje návrh činnosti na rok 2024

 

Ad 8) Diskuse

 • R. Kadlec informoval o záměru pořízení praporu SDH
 • F. Ročovský poděkoval dětem za jejich činnost a reprezentaci obce, dále poděkoval hasičům za pomoc při zajištění obecních akcí a pořádaní kulturních akcí pro občany
 • Z. Brčák předal zdravici za obvod. Informoval o změnách v obvodových soutěžích a poděkoval za činnost místního sboru. Dále informoval o celorepublikových akcích v minulém roce, na kterých měl náš obvod své zastoupení.
 • S. Klika předal zdravici jménem OSH a poděkoval za činnost s mládeží. Informoval o tom, že podle počtů sborů je ČB okres druhý největší v republice, dále o personálních změnách v okresních orgánech a o pořádání letošního MČR dorostu v Písku.
 • J. Trenda poděkoval za práci sboru
 • K. Bužek poděkoval rodičům mladých hasičů za jejich přístup k hasičskému sportu a ochotu vozit děti na soutěže.

 

Ad 9) Usnesení výroční valné hromady za rok 2023 ze dne 19.1.2023

Valná hromada členů SDH Drahotěšice schvaluje:

 1. Zapisovatele zápisu Kamila Bužka, ověřovatele zápisu Ludmilu Bužkovou a Dušana Vlažného
 2. Program valné hromady
 3. Plán činností na rok 2024

Valná hromada členů SDH Drahotěšice bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti SDH
 2. Zprávu o činnosti JSDH
 3. Zprávu hospodáře
 4. Zprávu předsedy revizní komise
 5. Zprávu o činnosti mladých hasičů

Pro:       17           Proti:     0             Zdržel se:  1

Valná hromada schvaluje usnesení výroční valné hromady za rok 2023 konané dne 19.1.2024

 

Ad 10) Starosta sboru Richard Kadlec všem poděkoval za účast a v 19:50 ukončil výroční valnou hromadu. Poté pozval všechny přítomné k připravenému pohoštění

 

 

Zapsal:

Kamil Bužek                                       ………………………………………………………

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ludmila Bužková                             ………………………………………………………

 

Dušan Vlažný                                    ………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

  

 Recyklujte s hasiči

Recyklujte.jpg

Zpětný odběr elektrospotřebičů probíhá každou první středu v měsíci od 18 do 19 hodin ve dvoře za obecním úřadem