STANOVY Sdružení hasičů Čech, Moravy a SlezskaStanovy

ve znění přijatém III. řádným sjezdem, konaným ve dnech 2. a 3. července 2005
v Klatovech, a ve znění změn přijatých Shromážděním starostů OSH dne 17. října 2014

Část první
Základní a obecná ustanovení

HLAVA PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Název, sídlo a právní podstata
/1/ Název spolku je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen
„SH ČMS“ nebo „sdružení“).
/2/ Sídlem sdružení je Praha 2, 121 07, Římská 2135/45.
/3/ SH ČMS je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „OZ“), který působí na úseku požární ochrany ve smyslu
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
/4/ SH ČMS je pokračovatelem organizací hasičstva, které dříve působily
na území Čech, Moravy a Slezska, a právním nástupcem Svazu
požární ochrany ČSFR na území České republiky. Jako sdružení
vzniklo – v souladu s Ústavou ČR a zákonem – dne 9. 4. 1991
registrací ve smyslu ust. § 6 odst. 1, § 9 odst. 1 zákona o sdružování
občanů jako projev vůle tisíců dobrovolných hasičů v souladu s
právem svobodně se sdružovat a jako Spolek se přetransformovalo na
základě zákona č. 89/2012 Sb., OZ, podle příslušných ustanovení OZ
o dobrovolnosti spolčování a shodě tisíců hasičů na obsahu Stanov.
/5/ SH ČMS je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku. Jeho
statutárním orgánem je výkonný výbor SH ČMS (čl. 43 odst. 2 písm.
a), čl. 44 a násl.), za který jedná starosta SH ČMS (čl. 43 odst. 2
písm. c) nebo první náměstek starosty SH ČMS (čl. 47 odst. 3).
Podepisuje se tak, že k vyznačení svého jména, příjmení a názvu
funkce ve sdružení připojí svůj vlastnoruční podpis a otisk razítka
SH ČMS.
/6/ SH ČMS má pobočné spolky, které jsou právními osobnostmi
zapsanými ve spolkovém rejstříku. Pobočné spolky mají práva a
povinnosti vymezené v těchto stanovách.
Čl. 2
Cíl a základní podmínky činnosti
/1/ Cílem činnosti SH ČMS je:
a) spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví
občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních
pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví
nebo majetek (dále jen „mimořádné události“),
b) vytvářet podmínky pro činnost s dětmi a mládeží, podporovat zdravý
rozvoj jejich osobnosti, zejména pak jejich psychických,
intelektuálních, mravních, sociálních a fyzických schopností, vést
mladé členy k odpovědnosti za rozvoj své osobnosti, úctě k vlasti,
přírodě a celému lidskému společenství jako i k dodržování
preventivně výchovných zásad v oblasti požární ochrany, ochrany
obyvatelstva a dalších mimořádných událostí,
c) podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem
na zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných
schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro
všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu
na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost,
d) organizovat a podporovat výkon dobrovolnictví.
/2/ K plnění cíle své činnosti SH ČMS zejména:
a) má a dále vytváří:
aa) svou členskou základnu a vnitřní organizaci (orgány a
organizační jednotky – pobočné spolky),
ab) své věcné (materiální, technické a finanční) zabezpečení,
b) spolupracuje, zpravidla na základě smluv (dohod):
ba) s obcemi a orgány státní správy působícími na úseku požární
ochrany,
bb) s veřejností a s právnickými a fyzickými osobami, zvláště s těmi,
které jsou uvedeny v čl. 4. stanov.
/3/ Sdružení uhrazuje náklady své činnosti (věcné zabezpečení) ze svých
příjmů, které jsou zejména tvořeny členskými příspěvky a vedlejší
výdělečnou činností (čl. 97). Za tímto účelem může být sdružení též
zakladatelem obchodních korporací, společníkem nebo akcionářem.
Přitom se orientuje především na obchodní korporace, které mají
vzhledem ke svému předmětu podnikání bezprostřední vztah
k hasičstvu a požární ochraně. Vybrané úkoly jsou zabezpečovány
dotacemi ze státního rozpočtu České republiky.
Čl. 3
Podstata, předmět a hlavní okruhy (zaměření) činnosti
/1/ Činnost SH ČMS je vymezena ústavou, platnými právními předpisy
ČR a těmito stanovami.
/2/ Ve sdružení, v jeho orgánech a organizačních jednotkách (pobočných
spolcích) se nepřipouští činnost, která není dovolená příslušnými
ustanoveními OZ.
/3/ SH ČMS, v souladu s cílem své činnosti a v rámci základních
podmínek této činnosti (čl. 2 odst. 2), pomáhá veřejnosti, zejména
obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám takto:
a) zejména ze svých členů vyhledávat členy jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí a vybírat dobrovolníky pro výkon
dobrovolnictví,
b) při předcházení požárům zejména tím, že provádí odbornou přípravu
zájemců o získání odborné způsobilosti v PO, školení zaměstnanců,
zpracování dokumentace PO, vyvíjí preventivně-výchovnou činnost
mezi občany a mládeží,
c) při likvidaci požárů a jiných mimořádných událostí, při nichž
sdružení, jeho orgány, organizační jednotky (pobočné spolky) a
členové zejména spolu s prostředky, které používají, mohou přispět k
záchraně života, zdraví nebo majetku; za tímto účelem se zvláště
podílí na odborné přípravě členů, velitelů, strojníků a dalších
specialistů jednotek požární ochrany, na ustavování jednotek, provádí
údržbu a opravy technických prostředků a objektů PO včetně vodních
zdrojů,
d) při odstraňování následků událostí uvedených v písm. c),
e) uspokojovat zájmy dětí a mládeže prostřednictvím všestranné
činnosti zejména v kolektivech mladých hasičů, dorostenců a
dorostenek při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších
volnočasových aktivitách včetně mezinárodních, organizováním
soutěží, preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany,
táborů, vzdělávacích akcí a dalších aktivit. Nabídkou aktivního
volného času pro své mladé členy pomáhá při ochraně před
rizikovými projevy chování – šikanou, vandalismem, brutalitou,
rasismem, kriminalitou, drogovou závislostí, alkoholismem a dalších,
f) při organizování vzdělávacích, kulturních, sportovních a jiných akcí
pro své členy i pro další občany, včetně ubytovacích a stravovacích
činností, jakož i ediční a publikační činnosti a dokumentaci historie
požární ochrany a hasičstva,
g) při plnění úkolů ochrany obyvatelstva,
h) organizovat sportovně – organizační, informační, propagační a
osvětovou činnost v rámci zapojení do sportovních a všeobecně
tělovýchovných aktivit, jako jsou soutěže, školení, zkoušky,
soustředění a další; vytvářet pro tyto činnosti materiální a personální
podmínky a zajišťovat v této oblasti širokou informovanost,
/4/ Činnost sdružení je blíže vymezena působností jednotlivých orgánů a
organizačních jednotek (pobočných spolků), uvedenou zejména v části
třetí a následující. Sdružení je podle příslušných ustanovení OZ,
svého účelu a vlastní činnosti veřejně prospěšné.
Stanovy SH ČMS 2
Čl. 4
Součinnost s jinými osobami
/1/ SH ČMS v zájmu plnění cíle své činnosti spolupracuje:
a) s jinými spolky, zejména těmi, které působí na úseku požární
ochrany nebo které se tohoto úseku svou činností dotýkají; to platí
též ve vztahu k jiným právnickým nebo fyzickým osobám, zvláště
těm, které působí na úseku požární ochrany nebo které se svou
činností tohoto úseku dotýkají,
b) se zahraničními, zejména hasičskými organizacemi.
/2/ Spolupráce uvedená v odst. 1 zahrnuje zejména:
a) vzájemnou výměnu informací a rozvíjení písemných a osobních
styků,
b) organizování, spoluorganizování nebo účast na akcích dotýkajících se
požární ochrany a hasičské činnosti, zvlášť sympozií, konferencí,
soutěží, veřejných vystoupení a výstav v ČR i v zahraničí,
c) členství nebo jinou účast SH ČMS v právnických osobách či jiných
organizacích uvedených v odst. 1,
d) členství fyzických nebo právnických osob, popř. jiných organizací
uvedených v odst. 1, ve SH ČMS.
/3/ Jestliže spolupráce uvedená v odst. 1 je nebo má být dlouhodobější,
SH ČMS s osobami tam uvedenými zpravidla uzavírá smlouvy
(dohody) o součinnosti.
HLAVA DRUHÁ: OBECNÁ USTANOVENÍ
Čl. 5
Zásady vnitřní organizace
/1/ K zajištění a realizaci své činnosti si SH ČMS vytváří své orgány a
organizační jednotky (pobočné spolky).
/2/ Orgány SH ČMS jsou tvořeny jednak vertikálně, a to zpravidla v pěti
stupních: jako ústřední, krajské, okresní nebo městské, případně
okrskové a místní; jednak horizontálně, jako rozhodovací, výkonné,
poradní a kontrolní.
/3/ Všechny rozhodovací, výkonné a kontrolní orgány jsou voleny.
Výkonné, poradní a kontrolní orgány odvozují svou působnost od
rozhodovacích orgánů.
/4/ Vztahy vyšších orgánů vůči nižším vycházejí z principu:
a) samostatnosti v rozhodování nižších a výkonných orgánů
v záležitostech, jež se týkají jen jich,
b) zasahovat, koordinovat, popř. metodicky řídit činnost nižších orgánů,
jestliže ve svých důsledcích jde nebo může jít o záležitost společného
zájmu,
c) podřízenosti nižších orgánů vyšším ve věcech společného zájmu, tj.
ve vymezených záležitostech řídicí a organizační působnosti vyšších
orgánů vůči nižším a podřízenosti výkonných orgánů rozhodovacím.
/5/ Organizačními jednotkami (pobočnými spolky) SH ČMS jsou:
a) krajská sdružení hasičů (dále zpravidla jen „KSH“),
b) okresní (městská) sdružení hasičů (dále zpravidla jen „OSH“),
c) okrsky (dále jen „okrsky“ nebo „okrsek“), pokud jsou zřízeny jako
organizační jednotka (pobočný spolek) (čl. 74),
d) sbory dobrovolných hasičů (dále zpravidla jen „sbory“ nebo „sbor“),
e) ústřední hasičské školy (dále zpravidla jen „ÚHŠ“) a Centrum
hasičského hnutí (dále zpravidla jen „CHH“),
f) stravovací a ubytovací zařízení (dále zpravidla jen „SUZ“).
/6/ Organizační jednotky-pobočné spolky jsou právnickými osobami
s neomezenou právní a majetkovou odpovědností. Právní a majetková
odpovědnost ÚHŠ, CHH a SUZ je stanovena jejich statuty nebo
organizačním řádem v souladu se stanovami. Organizační jednotka
„Pobočný spolek“ je organizační jednotkou hlavního spolku SH ČMS.
Z právních jednání pobočného spolku vzniklých přede dnem jeho
zápisu do spolkového rejstříku je hlavní spolek oprávněn a zavázán
společně a nerozdílně s pobočným spolkem. Po zápisu pobočného
spolku do spolkového rejstříku zavazuje jeho právní jednání pouze
tento pobočný spolek, tj. pobočný spolek plně odpovídá výhradně za
svojí činnost. Hlavní spolek neručí za dluhy pobočného spolku a
neodpovídá za činnost pobočného spolku.
/7/ Organizační jednotky (pobočné spolky) působí (činí právní jednání)
pod jednotným názvem:
a) SH ČMS – Krajské sdružení hasičů … (název kraje a adresy jeho
sídla), jde-li o KSH;
b) SH ČMS – Okresní (Městské) sdružení hasičů … (název okresu a
adresy jeho sídla), jde-li o OSH, (MSH, dále vždy jen jako OSH);
c) SH ČMS – Okrsek … (název obce jeho sídla), jde-li o okrsek;
d) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů … (název obce jeho sídla), jdeli
o sbor;
e) SH ČMS – Ústřední hasičská škola, Centrum hasičského hnutí …
(název obce jejího nebo jeho sídla).
f) SH ČMS – Stravovací a ubytovací zařízení … (název obce jeho sídla)
/8/ Statutárním orgánem:
a) KSH je výkonný výbor KSH (čl. 55, odst. 3), za který jedná starosta
KSH nebo jím pověřený náměstek starosty KSH.
b) OSH je výkonný výbor OSH (čl. 69 odst. 2 písm. a), za který jedná
starosta OSH nebo jím pověřený náměstek starosty OSH, popř.
zaměstnanec OSH (čl. 69 odst. 2 písm. c).
c) okrsku je výbor okrsku, za který jedná starosta, velitel nebo některý
pověřený člen výboru (čl. 74 odst. 2 písm. b).
d) sboru je výbor sboru, za který jedná starosta, velitel nebo některý
pověřený člen výboru (čl. 77 odst. 4 písm. b), c), d).
e) ÚHŠ, CHH nebo SUZ je vedení této organizační jednotky
(pobočného spolku), za které jedná ředitel, anebo statutem určená
jiná osoba.
/9/ Funkční období starosty, jeho náměstků a ostatních členů orgánů
výkonných i kontrolních na všech úrovních je pětileté.
/10/ Organizační jednotka (pobočný spolek) hlavního spolku SH ČMS
vzniká registrací u hlavního spolku, a zápisem do spolkového rejstříku
u příslušného rejstříkového soudu hlavního spolku. Podrobnosti
stanoví vnitřní předpis.
Čl. 6
Pravidla postupu, jednání, rozhodování a dokladování
/1/ Pravidla dále uvedená v čl. 7 až 11 se užijí, jen pokud z povahy věci
nebo dalších ustanovení stanov nevyplývá něco jiného.
/2/ Každý orgán je oprávněn si stanovit pravidla odlišná od pravidel
uvedených v čl. 7 až 11, je však povinen dodržovat a nemůže měnit
pravidla daná kogentními ustanoveními zákona a pravidla výslovně
vyjádřená v ostatních ustanovení stanov.
/3/ Pokud z povahy věci, povahy postupu nebo povahy orgánu nevyplývá
něco jiného, pravidla uvedená v čl. 7 až 11 se přiměřeně obdobně užijí
též:
a) na činnost, jednání, rozhodování a dokladování:
aa) orgánů, které nejsou kolektivní,
ab) poradních orgánů, kolektivů sborů a pracovních skupin nebo
komisí,
b) na jednání s jinými orgány a fyzickými a právnickými osobami.
Čl. 7
Zásady činnosti orgánů
/1/ Činnost všech orgánů a organizačních jednotek (pobočných spolků)
SH ČMS a s tím spojené postupy, jednání a rozhodování vycházejí z
plánů činnosti. Plnění těchto plánů je průběžně kontrolováno.
Průběžně je kontrolováno též plnění přijatých rozhodnutí.
/2/ V každém jednání a rozhodování – nevyplývá-li z povahy jednání a
rozhodování nebo z těchto stanov něco jiného – se kterýkoli orgán
SH ČMS řídí zásadami:
a) aktivního přístupu k projednávané záležitosti a svobodné a kritické
výměny názorů,
b) kolektivního rozhodování, nevylučujícího právo menšiny na odlišný
názor i po přijatém rozhodnutí; tím není dotčena povinnost menšiny a
každého člena podřídit se rozhodnutím a plnit je,
c) plné odpovědnosti toho, kdo rozhodl, za stav, výsledky a důsledky
rozhodnutí,
d) aktivního a tvůrčího přístupu k plnění rozhodnutí a plné
odpovědnosti toho, kdo je rozhodnutí povinen plnit, za jeho náležité
provedení,
e) úplného přístupu každého člena orgánu k informacím
o připravovaných, učiněných, prováděných a provedených
rozhodnutích,
f) důsledného, objektivního a včasného vyřizování podnětů, námětů,
návrhů, stížností a připomínek.
/3/ Orgán, který rozhodl, je oprávněn a podle okolností též povinen
zajistit provedení nebo provádění rozhodnutí, popř. kontrolu sám
provést, a z nesplnění vyvodit odpovídající důsledky.
/4/ Rozhodovací orgány kontrolují orgány výkonné; výkonné orgány
kontrolují jim podřízené výkonné orgány, poradní orgány a kancelář.
Bližší podrobnosti určují vnitřní předpisy.
/5/ K zajištění objektivní (nezávislé) kontroly se vytvářejí zvláštní
kontrolní orgány na všech stupních. Člen kontrolního orgánu nesmí
Stanovy SH ČMS 3
být výkonným (tj. statutárním) orgánem nebo členem výkonného (tj.
statutárního) orgánu stejného stupně nebo likvidátorem.
/6/ Jestliže vyšší orgán zjistí, že nižší orgán vyvíjí činnost nebo učinil
rozhodnutí odporující zákonu nebo stanovám, je povinen zjednat
nápravu, a není-li k tomu příslušný, je povinen upozornit na takovou
skutečnost příslušný orgán (dát mu podnět). Totéž platí pro
rozhodovací orgány vůči výkonným.
/7/ Jestliže nižší orgán je toho názoru, že vyšší nebo jiný orgán vyvíjí
činnost nebo učinil rozhodnutí odporující zákonu nebo stanovám, je
povinen na to upozornit příslušný vyšší orgán.
/8/ Orgány SH ČMS si mohou k zajištění své činnosti vytvářet stálé nebo
dočasné pracovní skupiny, rady nebo komise. Jejich činnost vymezuje
a řídí orgán, který je ustavil.
Čl. 8
Práva a povinnosti členů orgánů
/1/ Člen orgánu je odpovědný ze své činnosti těm, kteří jej zvolili
(delegovali), popř. za něž byl zvolen (delegován), a orgánu, jehož
členem byl zvolen.
/2/ Člen orgánu je oprávněn a zároveň povinen osobně se účastnit jednání
a rozhodování. Pokud se jednání a rozhodování nemůže zúčastnit, je
povinen se předem omluvit. K záležitostem, jež jsou nebo budou v
programu jednání, se může vyjádřit prostřednictvím jiného člena
orgánu nebo písemně. Podstatný obsah jeho písemného vyjádření se
na jednání přečte, hlas má však jen poradní. Výjimky jsou určeny
stanovami.
/3/ Člen orgánu, který nebyl přítomen jednání, je oprávněn a povinen
seznámit se s rozhodnutími při jednání přijatými.
/4/ Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude
vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi, pečlivostí
a kvalifikací. Má se za to, že nedbale jedná ten, kdo není této péče
řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo
při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.
/5/ Člen voleného orgánu vykonává funkci osobně; to však nebrání tomu,
aby člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby
za něho při jeho neúčasti hlasoval.
/6/ Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí
způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen
škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu,
v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě
nemůže domoci.
/7/ Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce písemným
prohlášením doručeným orgánu, jehož je členem, zaniká funkce
uplynutím dvou měsíců od doručení prohlášení, pokud nedojde k jiné
dohodě.
Čl. 9
Jednání orgánů
/1/ Orgány SH ČMS jsou způsobilé jednat a rozhodovat jen:
a) bylo-li jednání řádné, popř. obvyklým způsobem svoláno a
b) dostaví-li se většina členů; nedostaví-li se taková většina, lze jednat a
rozhodovat za jednu hodinu po stanovené hodině začátku jednání za
přítomnosti nejméně jedné třetiny členů, pokud stanovy neurčují
jinak (viz čl. 38 a 40).
/2/ Den a místo jednání určuje svolavatel, který také připravuje program
(pořad) jednání. Každý člen orgánu je oprávněn navrhnout rozšíření
nebo zúžení programu jednání. Program se schvaluje na počátku
jednání a po jeho schválení jej nelze měnit, pokud nebyl přijat s
výhradou dodatečných změn.
/3/ Všechny orgány rozhodují usnesením, nevyplývá-li z povahy činnosti
nebo záležitosti, že usnesení není třeba.
/4/ Usnesení je přijato, hlasuje-li pro ně většina přítomných, není-li v
těchto stanovách určeno jinak.
/5/ Jednání řídí předsedající, kterým je zpravidla starosta (vedoucí,
předseda) nebo řízením pověřený (zvolený) člen orgánu. Nesouhlasí-li
člen orgánu se způsobem řízení, popř. s rozhodnutím předsedajícího,
o jeho námitkách rozhodne sám orgán. To se týká i zápisu (čl. 10).
/6/ Za podmínek stanovených čl. 11 lze rozhodovat i na základě toliko
písemného projednání.
/7/ Proti rozhodnutí se lze odvolat nebo si na ně stěžovat.
/8/ Odvolání nebo stížnost přezkoumá a ve věci rozhodne, jde-li
o rozhodnutí výkonného orgánu, rozhodovací orgán, a jde-li o
rozhodnutí rozhodovacího orgánu, rozhodovací orgán vyššího stupně.
Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
/9/ Považuje-li člen SH ČMS rozhodnutí, proti němuž již podle těchto
stanov nelze podat opravný prostředek, za nezákonné nebo odporující
těmto stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se o něm dozvěděl,
nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí, požádat příslušný soud
o určení, zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a se
stanovami.
Čl. 10
Zápis z jednání orgánů
/1/ Z každého jednání orgánu se pořizuje zápis.
/2/ Zápis se vyhotovuje při jednání, popř. bez zbytečného odkladu po
něm.
/3/ Ze zápisu má být zřejmé:
a) kdo jednání svolal a s jakým programem,
b) kde a kdy se jednání konalo,
c) kdo byl z členů přítomen, kdo nepřítomen a zda byl omluven, které
jiné osoby (pozvané nebo oprávněné k účasti) byly přítomny,
d) doslovné znění přijatých usnesení s vyznačením počtu hlasů pro,
proti a zdržujících se hlasování,
e) podle rozhodnutí orgánu, popř. předsedajícího, obsah diskuse
(rozpravy) a jména diskutujících, zamítnuté návrhy usnesení
(s uvedením navrhovatelů a důvodu, popř. počtu hlasů, jimiž byly
zamítnuty); na žádost diskutujícího se vždy zapíše obsah jeho
vystoupení, popř. se připojí jeho písemné vyhotovení, pokud je
předloží,
f) schválení vyhotovení (textu) zápisu podpisy předsedajícího,
zapisovatele, popř. ověřovatele.
/4/ Zápis může odkazovat na přílohy, jež jsou nedílnou součástí zápisu a
jimiž mohou být zejména text pozvánky, listina přítomných, texty
(znění) dokumentů, zpráv, rozborů, diskusních vystoupení, návrhů a
usnesení.
/5/ Podle rozhodnutí orgánu se zápis doručuje členům orgánu,
nepřítomným členům, popř. dalším osobám, anebo vhodným
způsobem zveřejňuje.
Čl. 11
Jiné formy rozhodování
/1/ Na návrh kteréhokoli člena orgánu lze přijmout rozhodnutí per rollam.
/2/ Pravidla rozhodování per rollam stanoví vnitřní předpis.
Čl. 12
Účast na jednání orgánů
/1/ Jednání orgánů jsou zpravidla neveřejná. Jednající orgán je však
oprávněn rozhodnout, že jednání nebo jeho část je přístupné
veřejnosti, nebrání-li tomu vážné důvody, zejména zájem sdružení,
ochrana pověsti a obchodní tajemství.
/2/ Svolavatel (pořadatel) je však oprávněn rozhodnout, které
shromáždění je veřejné.
/3/ Veřejností se v případech uvedených v odst. 1, 2 míní i členové
sdružení, kteří nejsou členy orgánu.
/4/ Je-li shromáždění (jednání) neveřejné, platí, že na úrovni SDH,
okrsku, okresu, kraje má člen sdružení, který je členem vyššího
orgánu, než orgánu, který jednání svolal, na toto jednání přístup.
/5/ Nedodržují-li osoby přítomné veřejnému jednání nebo shromáždění
stanovený pořádek, mohou být předsedajícím (pořadatelem)
vykázány.
Čl. 13
Symbolika
/1/ K vyjádření cíle činnosti SH ČMS a určení příslušnosti k němu
(členství) sdružení užívá symboly.
/2/ Symboly sdružení jsou:
a) znak, vlajka a prapor,
b) stejnokroj,
c) logo, které se zpravidla opatřuje názvem sdružení, orgánu sdružení
nebo organizační jednotky (pobočného spolku) sdružení.
/3/ Užívat lze i znaky, vlajky a prapory právních a společenských
předchůdců SH ČMS, jimiž se zdůrazňují historické tradice českého
hasičstva.
/4/ Symboly uvedené v odst. 2 jsou jednotné, jednotlivé orgány nebo
organizační jednotky (pobočné spolky) však mohou užívat i své
zvláštní symboly, jde-li o znak, vlajku nebo prapor, i ty však musí
alespoň připomínat příslušnost k SH ČMS.
Stanovy SH ČMS 4
/5/ Symboly jsou za trvání sdružení nezcizitelné a musí být zajištěny proti
zneužití dle platných právních předpisů. Znaky, vlajky a prapory
musí být řádně ošetřovány a ukládány na důstojném místě.
/6/ Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
Čl. 14
Oceňování záslužné činnosti
/1/ Členy, orgány a organizační jednotky (pobočné spolky) SH ČMS a
další fyzické nebo právnické osoby lze ocenit za podmínek uvedených
v odst. 2 tohoto článku:
a) čestnými vyznamenáními a tituly,
b) čestnou funkcí,
c) čestným členstvím,
d) čestným uznáním.
/2/ Ocenění uvedená v odst. 1 jsou podmíněna:
a) významným, příkladným, obětavým nebo mnohaletým působením v
požární ochraně nebo v hasičstvu, anebo
b) mimořádným zasloužením se o rozvoj požární ochrany, záchranářské
činnosti nebo SH ČMS.
/3/ Ze stejných důvodů, které jsou uvedeny v odst. 2, lze udělit řádným
členům věcné nebo peněžité dary. Dary lze udělit souběžně s
některým z ocenění, které je uvedeno v odst. 1.
/4/ Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
Čl. 15
Prokazování příslušnosti k sdružení a zastupování v orgánech sdružení
/1/ Členství fyzických osob v SH ČMS se prokazuje členským průkazem,
členství právnických osob příslušnou smlouvou, popř. písemným
dokladem o uzavření takové smlouvy.
/2/ Členství v orgánu sdružení se prokazuje průkazem člena orgánu, popř.
jiným písemným dokladem.
/3/ Zaměstnanci sdružení se prokazují průkazem, který vyznačuje
oprávnění držitele.
/4/ Oprávnění ke kontrole, k účasti na jednání a k jiným úkonům se
prokazuje písemným pověřením příslušného orgánu, nevyplývá-li již z
dokladů uvedených v odst. 1 a 3.
/5/ Oprávnění k právním jednáním za SH ČMS nebo jeho organizační
jednotku (pobočný spolek) se prokazuje zejména písemnou plnou
mocí, vystavenou příslušným statutárním orgánem sdružení nebo jeho
organizační jednotky (pobočného spolku).
/6/ Člen shromáždění starostů OSH (čl. 41) a člen shromáždění
představitelů OSH (čl. 58) je oprávněn nechat se zastoupit – na
základě písemné plné moci udělené některému z členů výkonného
výboru OSH (čl. 70).
/7/ Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
Čl. 16
Pravidla evidence (registrace) a administrativy
/1/ SH ČMS vede seznam (registr) organizačních jednotek (pobočných
spolků) (čl. 5 odst. 5).
/2/ OSH vedou v obvodu své působnosti seznam (evidenci):
a) okrsků, sborů a členů sdružení, působících v registrovaných sborech,
b) členů orgánů OSH a sborů,
c) kolektivů mladých hasičů,
d) akademických a zájmových skupin.
/3/ SH ČMS a každá organizační jednotka-pobočný spolek vedou
odděleně od ostatních písemností účetní, smluvní a pracovněprávní
agendu.
/4/ Podrobnosti k bodům 1–3 stanoví vnitřní předpisy.
Čl. 17
Výklad některých pojmů použitých ve stanovách
/1/ Vyšším orgánem sdružení se zpravidla rozumí orgán vyššího stupně
obdobného postavení a působnosti.
/2/ Krajem se rozumí vyšší územní samosprávní celek. Specifickým
krajem je hlavní město Praha.
/3/ Okresem se rozumí:
a) též město Praha, Brno, Ostrava a Plzeň; kde se mluví o okresních
(státních) orgánech, rozumí se tím též v těchto městech městské nebo
státní orgány město spravující,
b) v uvedených městech též městské sdružení hasičů („MSH“).
/4/ „Obcí“ se rozumí – nevyplývá-li z příslušného ustanovení něco jiného
– též město, jeho místní část nebo jiný územní obvod, popř. jinak
určené místo, zejména prostorovým vymezením objektů ve vlastnictví
právnických nebo podnikajících fyzických osob. Obdobně se „orgány
obce“ rozumí v těchto místech působící státní nebo obecní orgány a
jde-li o jinak určené místo, též orgány toto místo spravující.
/5/ „Zaměstnancem“ se rozumí fyzická osoba v pracovně právním vztahu
k organizační jednotce – pobočném spolku SH ČMS.
/6/ Kde se v těchto stanovách uvádí:
a) „prostá většina“, rozumí se tím hlasy nadpoloviční většiny
přítomných,
b) „kvalifikovaná většina“, rozumí se tím hlasy dvoutřetinové většiny
přítomných,
c) „absolutní většina“, rozumí se tím hlasy nadpoloviční většiny všech
hlasů bez ohledu na počet přítomných,
d) „absolutní kvalifikovaná většina“, rozumí se tím hlasy dvoutřetinové
většiny všech hlasů bez ohledu na počet přítomných.
/7/ Není-li v příslušném ustanovení stanov uvedeno, jaká většina se
požaduje, postačuje k přijetí rozhodnutí prostá většina.
/8/ Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas právě předsedajícího.
/9/ Vyžaduje-li se, že rozhodnutí nebo jiná písemnost má být doručena,
musí být předána proti podpisu adresátu, anebo odeslána
doporučenou poštovní zásilkou.
Část druhá
Členství a členové
HLAVA TŘETÍ: ČLENSTVÍ
Čl. 18
Zásady členství
/1/ Členství v SH ČMS je dobrovolné.
/2/ Členem může být fyzická nebo právnická osoba, která vyjádří vůli být
vázána těmito stanovami, vnitřními předpisy a souhlasí se
zpracováváním a zveřejňováním svých osobních údajů dle zákona
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
/3/ Řádné členství fyzické osoby v SH ČMS je možné pouze v jednom
Sboru dobrovolných hasičů (pobočném spolku), čímž vzniká i členství
v hlavním spolku SH ČMS.
/4/ Členství fyzické osoby vzniká dnem:
a) přijetí písemné, vlastnoručně, u mladých hasičů zákonným
zástupcem, podepsané přihlášky, schválené výborem sboru,
b) konání ustavující valné hromady sboru, jde-li o osoby na této valné
hromadě právě vstupující do sdružení (čl. 79 odst. 5 písm. c),
c) udělení čestného členství.
/5/ Členství právnické osoby vzniká dnem účinnosti příslušné smlouvy
(dohody), není-li ve smlouvě (dohodě) uvedeno jinak.
/6/ Přihláška podle odst. 4 musí obsahovat prohlášení člena nebo jeho
zákonného zástupce o souhlasu s cílem SH ČMS a jeho činnosti,
o dodržování stanov a souhlasu ke zpracovávání a zveřejňování svých
osobních údajů dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
Smlouva podle odst. 5 musí obsahovat též alespoň ustanovení
o sympatiích s cílem SH ČMS a o podpoře činnosti sdružení.
/7/ Základní povinnosti řádného člena jsou:
a) zúčastňovat se činnosti sboru, což platí i o členech orgánů sdružení,
kteří jsou navíc povinni řádně plnit povinnosti vyplývající z členství
v těchto orgánech; o podporujících členech však platí ustanovení čl.
24 odst. 2, o kolektivních členech ustanovení čl. 25 odst. 2 a o
čestných členech ustanovení čl. 26;
b) platit členské příspěvky; o kolektivních členech však platí ustanovení
čl. 25 odst. 2;
c) dbát o svou dobrou pověst, pověst sboru, v němž působí a celého
sdružení.
/8/ Základní práva řádného člena jsou:
a) svobodně vyjadřovat své názory na příslušných jednáních, pokud
souvisejí s činností sdružení, předkládat na nich podněty, návrhy a
stížnosti, pokládat dotazy na kterékoli orgány a členy orgánů
SH ČMS, popř. se s takovými podněty, návrhy, stížnostmi a dotazy
obracet na kterýkoli orgán SH ČMS;
b) podat stížnost proti rozhodnutí kteréhokoli orgánu, pokud je
považuje za nezákonné nebo odporující stanovám; stížnost se podává
u orgánu, který rozhodnutí učinil, přičemž tento orgán, pokud
stížnosti nevyhoví, je povinen ji do 30 dnů předložit k rozhodnutí
nejblíže vyššímu orgánu, který je povinen stížnost projednat na svém
nejbližším zasedání;
Stanovy SH ČMS 5
c) možnost zvolit si sbor, v němž bude působit;
d) za podmínek stanovených zákonem požádat soud o přezkoumání
rozhodnutí kteréhokoli orgánu SH ČMS, považuje-li je za nezákonné
nebo odporující stanovám.
/9/ Členství fyzické osoby ve sdružení nebrání a nemůže mu být na újmu
její členství v politické straně nebo hnutí, v církvích nebo
náboženských společnostech nebo její politické, světonázorové nebo
náboženské přesvědčení či smýšlení.
/10/ Členství je řádné nebo mimořádné.
/11/ Řádnými členy jsou:
a) hasiči,
b) mladí hasiči.
/12/ Mimořádnými členy jsou členové:
a) podporující,
b) kolektivní,
c) čestní.
/13/ Postavení, práva a povinnosti členů jsou diferencována v závislosti na
druhu členství (odst. 10, 11 a 12).
Čl. 19
Vznik řádného členství
/1/ Za podmínek uvedených v čl. 18 se řádným členem SH ČMS:
a) hasičem stane fyzická osoba starší osmnácti let,
b) mladým hasičem stane fyzická osoba starší tří let a nedovršující
osmnácti let, souhlasí-li s jejím členstvím zákonný zástupce této
osoby a kolektiv mladých hasičů, pokud ve sboru působí.
/2/ Člen mladý hasič se stane členem hasičem dovršením osmnácti let
věku.
Čl. 20
Práva a povinnosti členů hasičů
/1/ Člen hasič je oprávněn v rozsahu určeném těmito stanovami a
způsobem určeným těmito stanovami:
a) osobně podporovat činnosti sdružení, účastnit se na činnosti sdružení
a podílet se na jednání a rozhodování jeho orgánů,
b) navrhovat členy orgánů a volit je, volit delegáty pověřené k volbě
členů takových orgánů, být volen nebo být delegátem pověřeným k
volbě takových orgánů; členem okresních orgánů může však být až
po třech letech členství, krajských a ústředních orgánů až po pěti
letech členství,
c) nosit stejnokroj,
d) požívat výhod člena sdružení.
/2/ Člen hasič (dále jen „hasič“) je povinen v rozsahu a způsobem
určeným těmito stanovami zejména:
a) dodržovat stanovy a na základě nich vydané vnitřní předpisy
SH ČMS,
b) přiměřeně svému věku a zdravotnímu stavu se aktivně podílet na
činnosti sboru a řádně vykonávat funkce, do nichž byl zvolen a jimiž
byl pověřen a plnit úkoly, které se zavázal plnit,
c) získávat odborné znalosti a dovednosti a usilovat o jejich zvýšení,
d) chránit majetek sdružení a organizačních jednotek (pobočných
spolků) a podílet se na jeho rozvíjení,
e) příkladně plnit právní předpisy na úseku požární ochrany.
Čl. 21
Práva a povinnosti členů mladých hasičů
/1/ Člen mladý hasič je oprávněn:
a) přiměřeně svému věku osobně se podílet na činnosti sdružení, zvlášť
činnosti kolektivu mladých hasičů; jednání tohoto kolektivu se
zúčastňuje s rozhodujícím hlasem,
b) být volen do rady kolektivu mladých hasičů,
c) nosit stejnokroj,
d) být přítomen jednání valné hromady sboru.
/2/ Člen mladý hasič (dále jen „mladý hasič“) je povinen:
a) dodržovat stanovy a vnitřní předpisy sdružení,
b) přiměřeně svému věku se aktivně podílet na činnosti sboru, popř.
kolektivu mladých hasičů,
c) usilovat o získání základních odborných znalostí a dovedností,
d) chránit majetek sdružení a podílet se na jeho rozvíjení.
Čl. 22
Disciplinární odpovědnost
/1/ Řádný člen může být vyloučen, jestliže:
a) soustavně neplní své základní členské povinnosti, a pokud
nepostačuje domluva či napomenutí při jednání ve výboru,
b) hrubě poruší některou základní členskou povinnost nebo svým
jednáním poškozuje pověst sdružení.
/2/ O vyloučení rozhoduje výbor sboru, který je povinen provinivšímu se
členu umožnit účast na jednání, které o této záležitosti rozhoduje.
Pozvánka na toto jednání musí být tomuto členu doručena do
vlastních rukou alespoň 14 dnů přede dnem, na který bylo svoláno
jednání.
/3/ Je-li provinivší se členem některého orgánu sdružení, namísto
vyloučení může být odvolán z funkce tím, kdo jej do funkce zvolil
nebo jej funkcí pověřil. Návrh na odvolání z funkce může dát i vyšší
rozhodovací nebo výkonný orgán. Ten je rovněž oprávněn při
nečinnosti příslušného orgánu, jehož člen má být z funkce odvolán,
svolat mimořádné jednání rozhodovacího orgánu příslušného v této
věci.
/4/ Pominou-li důvody, pro které došlo k vyloučení, vyloučený člen se
může znovu ucházet o členství.
/5/ Vyloučený člen má právo ve stanovené lhůtě nechat soudem
přezkoumat rozhodnutí o svém vyloučení podle příslušných
ustanovení OZ.
/6/ Výše uvedená ustanovení přiměřeně platí také pro mimořádné
členství.
Čl. 23
Zánik členství
/1/ Řádné členství zaniká:
a) písemným prohlášením (oznámením) člena, že vystupuje ze sdružení,
b) rozhodnutím výboru SDH pro neplacení členských příspěvků,
c) vyloučením,
d) úmrtím,
e) zánikem SH ČMS.
/2/ Mimořádné členství zaniká dnem:
a) oznámení člena o vystoupení z SDH, jehož je členem,
b) vyloučení (čl. 22),
c) ukončení smlouvy (dohody) uvedené v čl. 4 odst. 3,
d) zánikem SH ČMS (čl. 103 a násl.).
/3/ Vystoupivší nebo vyloučený člen se může znovu stát členem SH ČMS.
Orgán, který takového člena přijme, rozhodne též o zápočtu let
předchozího členství.
HLAVA ČTVRTÁ: MIMOŘÁDNÉ ČLENSTVÍ
Čl. 24
Podporující člen
/1/ Podporující člen je člen, který není řádným členem, avšak materiálně
či svým vlivem podporuje činnost sboru.
/2/ Podporující člen je oprávněn zúčastňovat se valných hromad sboru
s hlasem poradním.
Čl. 25
Kolektivní člen
/1/ Kolektivní člen je právnická osoba, jejíž vztah k SH ČMS je vymezen
smlouvou (dohodou).
/2/ Kolektivní člen má práva a povinnosti vyplývající z příslušné smlouvy
(dohody) a pokud v takové smlouvě (dohodě) není uvedeno jinak, je
oprávněn zúčastňovat se prostřednictvím svého zástupce všech
jednání, kterých se může zúčastnit řádný člen; přitom má hlas
poradní.
/3/ Kolektivní členství zaniká dnem vyplývajícím ze smlouvy (dohody).
Čl. 26
Čestný člen
/1/ Čestným členem se může stát fyzická osoba, která není, nebyla nebo
nemůže být řádným členem, a přesto se zasloužila o prospěch nebo
postavení obce, SDH, SH ČMS či hasičstva vůbec. Jmenování
čestným členem je v působnosti rozhodovacích orgánů SH ČMS všech
stupňů. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
/2/ Čestný člen má postavení a práva, která stanoví příslušný orgán
jmenovacím dekretem. Při jednáních a rozhodnutích má hlas poradní.
Stanovy SH ČMS 6
/3/ Čestné členství zaniká úmrtím, popř. prohlášením čestného člena, že
se členství vzdává, nebo rozhodnutím orgánu, který čestné členství
udělil, nebo zánikem SH ČMS.
Část třetí
Organizace sdružení
HLAVA PÁTÁ: STRUKTURA SDRUŽENÍ
Čl. 27
Články struktury sdružení
/1/ SH ČMS je organizováno na územním principu. Obvody působnosti
základních článků (pobočných spolků) jeho struktury (KSH,OSH,
okrsek a sbor) se zpravidla shodují s územně správním členěním ČR.
/2/ Jednotlivé články struktury sdružení tvoří:
a) ústřední orgány a Kancelář, s celostátní působností,
b) kraje s působností dle územněsprávního členění ČR,
c) okresy, zpravidla s působností pro okres (ve statutárních městech
mohou být zřízeny městské výbory),
d) okrsky, zpravidla s působností pro několik sborů,
e) sbory, zpravidla s působností pro obec,
f) ÚHŠ, CHH a SUZ zpravidla s celostátní působností.
/3/ Kraje svou působnost odvozují jednak od ústředních orgánů a jednak
od OSH. Okrsky svou působnost odvozují od OSH.
/4/ Vznik a zánik jednotlivých článků struktury sdružení (odst. 2), jakož i
změny v registrovaných údajích vede Kancelář SH ČMS (čl. 16
odst. 1), která vznik a zánik:
a) vyznačuje v příslušném registru a zabezpečuje provedení změn ve
spolkovém rejstříku,
b) sděluje orgánům sdružení zpravidla prostřednictvím informačních
médií SH ČMS.
Čl. 28
Vznik organizační jednotky – pobočného spolku
/1/ Pro vznik organizační jednotky (pobočného spolku) musí být splněny
dvě podmínky:
a) musí být zapsán do registru organizačních jednotek (pobočných
spolků) vedeného sdružením (čl. 16 odst. 1)
b) a následně zapsán do spolkového rejstříku. Tím není dotčeno
ustanovení čl. 79 odst. 5 písm. c).
/2/ Dnem vzniku organizační jednotky (pobočného spolku) je den zápisu
do spolkového rejstříku.
Čl. 29
Zrušení a zánik organizační jednotky (pobočného spolku) SH ČMS
/1/ Organizační jednotka (pobočný spolek) zaniká:
a) ukončí-li organizační jednotka (pobočný spolek) sama svou činnost,
b) rozhodnutím výkonného výboru SH ČMS nebo na návrh okresních
rozhodovacích orgánů se organizační jednotka (pobočný spolek)
vyškrtne z registru organizačních jednotek (pobočných spolků)
vedeného Kanceláří SH ČMS a následně SH ČMS zabezpečí podání
návrhu na výmaz pobočného spolku ze spolkového rejstříku.
/2/ V případě organizačních jednotek (pobočných spolků) uvedených v čl.
5 odst. 5 písm. e) a f) stanov rozhoduje o zrušení Shromáždění
starostů OSH.
/3/ Dojde-li ke zrušení pobočného spolku dle odst. 1 písm. a) tohoto
článku:
a) s právním nástupcem – přeměna spolku, veškerá práva a povinnosti
zrušeného spolku přecházejí na jeho právního nástupce;
b) pokud k přeměně nedojde, vstupuje organizační jednotka (pobočný
spolek) okamžikem zrušení do likvidace. Likvidátora jmenuje VV
OSH.
/4/ Dojde-li ke zrušení pobočného spolku dle odst. 1 písm. b) tohoto
článku:
a) s právním nástupcem – přeměna spolku, veškerá práva a povinnosti
zrušeného spolku přecházejí na jeho právního nástupce;
b) pokud k přeměně nedojde, vstupuje organizační jednotka (pobočný
spolek) okamžikem zrušení do likvidace. Likvidátora jmenuje
VV SH ČMS.
/5/ Organizační jednotky (pobočné spolky) jsou jako samostatné
právnické osoby povinny provést vypořádání zejména majetku spolku,
právních vztahů, či jiných nemajetkových práv a povinností. Za tímto
účelem je jmenován likvidátor, na kterého přechází oprávnění
statutárního orgánu za spolek jednat navenek. Pokud po uhrazení
všech dluhů zůstane majetek (likvidační zůstatek), přechází tento na
hlavní spolek – SH ČMS. Organizační jednotka (pobočný spolek)
zaniká okamžikem výmazu ze spolkového rejstříku.
/6/ Hlavní spolek SH ČMS neručí za závazky organizačních jednotek
(pobočných spolků).
HLAVA ŠESTÁ: ÚSTŘEDNÍ ORGÁNY A KANCELÁŘ
Oddíl první: Postavení organizace a působnost
Čl. 30
Postavení a organizace
/1/ Ústřední orgány v rozsahu vymezeném těmito stanovami analyzují,
koncipují, koordinují, řídí a organizačně zabezpečují působnost
sdružení zejména ve směru:
a) součinnosti, jmenovitě na úseku požární ochrany:
aa) s obcemi a se státními orgány,
ab) s veřejností, fyzickými a právnickými osobami,
b) vnitřní činnosti.
/2/ Ústřední orgány ve vymezeném rozsahu zabezpečují též prováděcí a
kontrolní působnost.
/3/ K zabezpečení činnosti ústředních orgánů se zřizuje Kancelář sdružení
(čl. 54).
/4/ Ústředními orgány jsou:
a) sjezd SH ČMS,
b) shromáždění starostů OSH,
c) výkonný výbor SH ČMS,
d) vedení SH ČMS,
e) starosta SH ČMS a náměstkové starosty SH ČMS,
f) ústřední odborné rady SH ČMS,
g) ústřední kontrolní a revizní rada SH ČMS.
/5/ Ústřední orgány spravují majetek sdružení, administrativní správu
provádí Kancelář sdružení. Mají povinnost také majetek řádně
chránit.
Čl. 31
Působnost analytická a koncepční
/1/ Ústřední orgány ve směrech uvedených v čl. 30 odst. 1 zejména:
a) zajišťují a provádějí rozbory stavu činnosti sdružení,
b) na jejich podkladě určují zaměření činnosti sdružení; zaměření
(koncepce) činnosti je základem dlouhodobých i krátkodobých plánů
sdružení.
/2/ V rámci působnosti uvedené v odst. 1 ústřední orgány zejména:
a) soustřeďují a vyhodnocují nezbytné informace od obcí, státních
orgánů, veřejnosti, fyzických a právnických osob, z hromadných
sdělovacích prostředků a od ostatních orgánů sdružení,
b) ve vztahu k příslušným státním orgánům, jmenovitě ústředním,
přiměřeně a podle svých možností:
ba) iniciují, vypracovávají a předkládají stanoviska, rozbory, návrhy
a podněty k řešení zásadních nebo naléhavých záležitostí,
bb) podílejí se zvláště účastí v připomínkovém řízení na přípravě
právních a organizačních (materiálně technických, finančních,
osvětových, školicích, kontrolních a dalších) opatřeních zásadní
povahy, popř. i na jejich realizaci,
bc) zúčastňují se prací na přípravě metodických pokynů k
organizaci, strategii, taktice a technice požární prevence, zásahů
proti požárům a jiným mimořádným událostem a při
odstraňováni následků takových událostí,
bd) spolupůsobí při vyhodnocování stavu požární ochrany, příčin
požárů, úrovně požární prevence, zásahů proti požárům a jiným
mimořádným událostem a při odstraňování následků požárů a
jiných mimořádných událostí,
c) vypracovávají a vydávají vnitřní předpisy určující koncepci činnosti
sdružení.
Čl. 32
Působnost řídicí, koordinační a metodicko-řídicí
/1/ Vedení SH ČMS přímo řídí Kancelář sdružení (čl. 54).
/2/ Ústřední orgány dále:
Stanovy SH ČMS 7
a) koordinují činnost a metodicky řídí KSH, OSH, popř.
prostřednictvím nebo za účasti příslušných OSH koordinují a
metodicky řídí též sbory,
b) ve vyčleněných oblastech (směrech činnosti) řídí KSH, OSH a sbory.
/3/ Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
Čl. 33
Působnost organizační, prováděcí a kontrolní
/1/ Ústřední orgány (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c), d) a e) organizačně
zabezpečují:
a) činnost sdružení jako celku v souladu s čl. 3 a čl. 4,
b) ve vyčleněných záležitostech činnost organizačních jednotek
(pobočných spolků).
/2/ Ústřední orgány (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c), d) a e) organizačně
zabezpečují a provádí, popř. se spolupodílí na organizačním
zabezpečení a provádění:
a) kulturně osvětového a propagačního působení na veřejnost, zejména
na úseku požární ochrany:
aa) v hromadných sdělovacích prostředcích,
ab) v rámci ediční (vydavatelské a nakladatelské) činnosti,
ac) ústředních akcí druhu hasičských soutěží, veřejných vystoupení,
výstav hasičské a požární techniky, oslav „Dne hasičů“ a účastí
na zahraničních akcích tohoto druhu,
b) součinností se státními orgány s celostátní působností, veřejností,
právnickými a fyzickými osobami, které celostátně působící na úseku
požární ochrany nebo se tohoto úseku dotýkají,
c) styků se zahraničními institucemi a činiteli, zvláště těmi, jež
reprezentují zahraniční hasičské organizace.
/3/ Ústřední orgány (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c), d) a e) zajišťují výkon
koordinační, metodicko-řídicí a řídicí činnosti směřující k nižším
organizačním jednotkám.
/4/ V personálních věcech ústřední orgány (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c),
d) a e) zejména:
a) určují systemizaci placených funkcí (funkčních míst) Kanceláře
sdružení a organizačních jednotek (pobočných spolků) zřizovaných
ústředními orgány dle čl. 89,
b) ve spolupráci s ÚHŠ a CHH zajišťují a provádějí:
ba) odborné vzdělávání členů, jmenovitě připravovaných pro výkon
činností v požární ochraně, popř. v ní již působících, a dále pro
výkon funkcí v orgánech a Kancelářích sdružení,
bb) odborné vzdělávání vedoucích a instruktorů mládeže, dle
aktuálního vzdělávacího systému SH ČMS,
bc) výměnu zkušeností,
bd) besedy k zájmové činnosti, besedy se zasloužilými a s mladými
hasiči.
/5/ V kontrolní činnosti ústřední orgány postupují ve smyslu čl. 7 odst. 4,
5, 6 a čl. 52 a násl.
/6/ Podrobnosti určuje vnitřní předpis.
Čl. 34
Působnost v majetkoprávních záležitostech
Ústřední orgány hospodaří a vykonávají správu majetku sdružení podle
pravidel stanovených zejména v části čtvrté.
Oddíl druhý: Ústřední rozhodovací orgány SH ČMS
Čl. 35
Sjezd SH ČMS
/1/ Sjezd SH ČMS (dále jen „sjezd“) je nejvyšším rozhodovacím orgánem
sdružení.
/2/ Sjezd tvoří delegáti zvolení podle klíče stanoveného svolavatelem na
shromáždění delegátů sborů (čl. 67).
/3/ Sjezd jedná a rozhoduje:
a) o změně stanov a symbolů sdružení,
b) o zprávách, týkajících se:
ba) činnosti SH ČMS,
bb) jeho hospodaření,
c) o zprávě ústřední kontrolní a revizní rady SH ČMS,
d) o zaměření činností sdružení,
e) o zániku SH ČMS,
f) o všech dalších otázkách, které si vyhradí k projednání a rozhodnutí.
/4/ Sjezd dále:
a) určuje počet náměstků starosty SH ČMS, členů výkonného výboru
SH ČMS a členů ústřední kontrolní a revizní rady,
b) volí a odvolává:
ba) starostu SH ČMS, jeho náměstky a další členy výkonného
výboru do celkového počtu nejméně sedmnácti členů,
bb) předsedu a členy ústřední kontrolní a revizní rady.
Čl. 36
Svolání sjezdu
/1/ Sjezd je svoláván shromážděním starostů OSH doručením rozhodnutí
o svolání sjezdu OSH a jejich prostřednictvím též sborům. V
rozhodnutí musí být uvedeno místo konání, den a hodina zahájení
sjezdu, jeho navrhovaný program, počet delegátů a jejich náhradníků,
který má být zvolen za příslušné OSH, a lhůta, ve které musí být
zvolení delegáti a náhradníci oznámeni Kanceláři. Jde-li o mimořádný
sjezd, musí být též uvedeno, na čí žádost je sjezd svolán (čl. 37 odst.
2).
/2/ Písemné pozvánky, na nichž jsou opakovány údaje rozhodnutí o
svolání sjezdu (odst. 1), a delegační lístky se sjezdovým delegátům
doručují nejméně třiceti dnů před dnem konání sjezdu.
/3/ K pozvánce a delegačnímu lístku se připojují písemné podklady
k sjezdovému jednání, tj. zejména texty zpráv nebo jejich souhrnů a
návrhů usnesení. Podklady podle rozhodnutí výkonného výboru
SH ČMS mohou být vhodným způsobem zveřejněny a podle okolností
k nim uspořádána vnitřní nebo také veřejná diskuse, jejíž obsah a
výsledky jsou pak shrnovány v rámci programu jednání sjezdu.
Čl. 37
Konání sjezdu
/1/ Řádný sjezd se koná jednou za pět let, nejpozději do konce
kalendářního roku, který je pátým rokem po konání předcházejícího
řádného sjezdu.
/2/ Shromáždění starostů OSH může rozhodnout o svolání mimořádného
sjezdu, vyžaduje-li to zájem sdružení, a to na základě písemné žádosti:
a) výkonného výboru nebo ústřední kontrolní a revizní rady sdružení,
vyžaduje-li to závažný a naléhavý zájem sdružení, anebo
b) dvoutřetinové většiny sborů.
/3/ O svolání mimořádného sjezdu rozhoduje Shromáždění starostů OSH
absolutní kvalifikovanou většinou
/4/ Z žádostí uvedených v odst. 2, doručených shromáždění starostů
OSH, musí být zřejmý důvod svolání mimořádného sjezdu, tj. ve
kterých skutečnostech se spatřuje zájem, popř. závažný a naléhavý
zájem sdružení. Žádosti sborů ve smyslu odst. 2 písm. b) se musí
shodovat alespoň co do podstaty záležitosti, pro niž má být
mimořádný sjezd svolán.
/5/ Mimořádný sjezd se koná do šesti měsíců od rozhodnutí shromáždění
starostů OSH o jeho svolání.
Čl. 38
Průběh sjezdu
/1/ Delegáti sjezdu jsou povinni:
a) dostavit se pokud možno alespoň jednu hodinu před stanoveným
zahájením a během jednání se zdržovat v jednacím sále,
b) prokázat se platným členským průkazem SH ČMS a delegačním
lístkem potvrzeným OSH,
c) zapsat se do listiny přítomných; správnost listiny přítomných
potvrzují svým podpisem zapisovatelé, ověřovatelé zápisu a
předsedající, který zahajuje sjezd (odst. 3).
/2/ Sjezd je způsobilý k jednání a rozhodování, dostaví-li se absolutní
většina delegátů alespoň do jedné hodiny po uplynutí stanoveného
času zahájení sjezdu.
/3/ Sjezdové jednání zahajuje pověřený člen shromáždění starostů OSH,
který konstatováním listiny přítomných vyhlásí, zda sjezd je způsobilý
k jednání a rozhodování (odst. 2).
/4/ Jestliže sjezd je způsobilý k jednání a rozhodování, předsedající
navrhne:
a) zvolit pracovní předsednictvo, sčitatele hlasů, zapisovatele,
ověřovatele zápisu a sjezdové pracovní komise,
b) schválit program jednání, jednací a volební řád.
/5/ Další jednání sjezdu řídí člen pracovního předsednictva (předsedající
sjezdu), kterého určí pracovní předsednictvo. Způsob volby a počet
členů pracovního předsednictva je určen schváleným jednacím a
volebním řádem. Členové pracovního předsednictva se mohou v řízení
jednání střídat. Proti způsobu řízení jednání předsedajícím může
kterýkoli delegát vznést námitky, o nichž rozhodne pracovní
předsednictvo.
Stanovy SH ČMS 8
/6/ Sjezd nadále může rozhodovat (usnášet se) jen o záležitostech
schváleného programu (odst. 4 písm. b).
/7/ Ke každé záležitosti projednávané na sjezdu (podle stanoveného
programu) musí být umožněna diskuse a její součástí může být
předložení návrhů pozměňovacích nebo zamítavých rozhodnutí.
Diskuse může být časově omezena, zejména stanovením délky
diskusních vystoupení. Předsedající je oprávněn diskutujícímu
odejmout slovo, jestliže překračuje sjezdem určený časový limit pro
diskusní vystoupení nebo zjevně překračuje rámec programu jednání.
/8/ Hlasování se děje tajnou volbou, nerozhodne-li prostá většina, že
hlasování má být veřejné (aklamací).
/9/ Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro ně v záležitostech:
a) stanov a symbolů kvalifikovaná většina,
b) zániku sdružení absolutní kvalifikovaná většina,
c) ostatních prostá většina.
Čl. 39
Zápis z jednání sjezdu
/1/ O průběhu sjezdu se vyhotovuje zápis, jehož správnost potvrzují
svými podpisy zapisovatelé a ověřovatelé zápisu (čl. 38 odst. 4 písm.
a) a všichni předsedající sjezdu (čl. 38 odst. 3, 4, 5).
/2/ Do zápisu je oprávněn nahlédnout každý delegát sjezdu.
/3/ O výsledcích sjezdu, zvláště o přijatých usneseních, jsou ostatní
orgány sdružení a organizační jednotky (pobočné spolky) bez
zbytečného odkladu informovány, zpravidla v hasičském tisku a na
webových stránkách sdružení.
Čl. 40
Náhradní sjezd
/1/ Nedostaví-li se potřebný počet delegátů (čl. 38 odst. 2), vyhlásí
předsedající, že sjezd se nekoná, a bude se konat náhradní sjezd v
místě a čase, které určí shromáždění starostů OSH, a to do šesti
měsíců od doby původně svolaného sjezdu.
/2/ V případě, že se nedostaví potřebný počet delegátů náhradního
sjezdu, zahájení sjezdu se odkládá o čtyři hodiny a bude se konat za
předpokladu přítomnosti nejméně jedné třetiny zvolených delegátů. V
tomto případě však sjezd nemůže rozhodnout o zániku sdružení.
Čl. 41
Shromáždění starostů OSH
/1/ Shromáždění starostů OSH (dále jen „shromáždění starostů“) je
stálým rozhodovacím orgánem SH ČMS v době mezi sjezdy.
/2/ Tvoří jej starostové OSH a starosta SH ČMS. S hlasem poradním se
jej zúčastňují členové výkonného výboru SH ČMS, ředitel Kanceláře
SH ČMS, ředitelé ÚHŠ, CHH a SUZ a členové ÚKRR.
/3/ Shromáždění starostů:
a) svolává sjezd SH ČMS,
b) rozhoduje o jeho přípravě,
c) schvaluje podklady (zprávy a návrhy) pro jednání a rozhodnutí
sjezdu.
/4/ Shromáždění starostů po projednání rozhoduje zejména:
a) o ročních průběžných zprávách, týkajících se činnosti a výsledku
hospodaření SH ČMS,
b) o ročním rozpočtu SH ČMS a výši základního příspěvku na činnost
SH ČMS (čl. 77, odst. 6),
c) o vzniku a zániku organizačních jednotek (pobočných spolků)
zřizovaných ústředními orgány SH ČMS,
d) přijímá doporučení k zásadním a strategickým rozhodnutím ve
vztahu k obchodním společnostem, v nichž je SH ČMS zakladatelem,
akcionářem nebo společníkem. K zamezení střetu zájmů nebude člen
shromáždění starostů hlasovat k problému, který se jej týká a
zároveň se o tyto absentující hlasy sníží kvorum. Další záležitosti
týkající se střetu zájmů stanoví vnitřní předpis;
e) rozhoduje o roční zprávě ÚKRR,
f) rozhoduje o postupu zástupce SH ČMS při hlasování na valných
hromadách obchodních korporací, ve kterých SH ČMS vlastní více
než 25 % majetkových podílů s hlasovacím právem, v případě, že se
jedná o změny v kmenovém jmění, složení představenstva nebo
dozorčí rady nebo změně stanov.
/5/ Vyžaduje-li to závažný a neodkladný zájem sdružení, shromáždění
starostů:
a) projednává a rozhoduje též záležitosti uvedené v čl. 35 odst. 3
vyhrazené sjezdu, s výjimkou zániku sdružení,
b) je oprávněno odvolat výkonný výbor, jednotlivé členy výkonného
výboru, starostu nebo jednotlivé jeho náměstky, předsedu a členy
UKRR, jestliže závažným způsobem porušují své povinnosti,
c) je oprávněno zvolit nový výkonný výbor a doplnit výbor o nové členy
výkonného výboru, jestliže jejich počet klesne pod stanovený počet
určený usnesením sjezdu; uvolní-li se funkce starosty nebo některého
z jeho náměstků, shromáždění starostů zvolí nového,
d) je oprávněno zvolit předsedu a další členy ÚKRR.
Čl. 42
Konání shromáždění starostů
/1/ Řádné shromáždění starostů se koná zpravidla dvakrát ročně.
/2/ Mimořádné shromáždění starostů se koná:
a) ze závažných důvodů z rozhodnutí výkonného výboru SH ČMS,
b) na odůvodněnou žádost nejméně dvou třetin OSH s tím, že musí být
svoláno do devadesáti dnů po dni, kdy došla poslední žádost
potřebná k naplnění stanoveného počtu žádostí.
/3/ Shromáždění starostů svolává výkonný výbor SH ČMS písemnou
pozvánkou, v níž je zejména uveden navrhovaný program, popř. ze
kterých důvodů je mimořádné shromáždění svoláváno, a kde a kdy se
koná. Pozvánka se doručuje členům nejméně čtrnáct dnů před dnem
shromáždění spolu s materiály, o kterých se bude jednat a rozhodovat.
/4/ Shromáždění starostů je způsobilé rozhodovat:
a) v záležitostech uvedených v čl. 35 odst. 3 a 4 vyhrazených sjezdu,
s výjimkou zániku sdružení, hlasy starostů OSH podle klíče jeden
hlas na každých započatých 1000 členů podle posledního známého,
shromážděním schváleného stavu členské základny. Starosta
SH ČMS má jeden hlas. Rozhoduje se prostou většinou hlasů
určených podle tohoto klíče;
b) v ostatních záležitostech, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jeho členů, přičemž každý člen má jeden hlas.
/5/ Shromáždění starostů řídí starosta SH ČMS nebo jiný pověřený člen
výkonného výboru SH ČMS.
Oddíl třetí: Ústřední výkonné orgány SH ČMS
Čl. 43
Postavení a organizace
/1/ Ústřední výkonné orgány:
a) připravují jednání a rozhodnutí nejvyšších (rozhodovacích) orgánů
sdružení a přijatá rozhodnutí provádějí,
b) řídí činnost SH ČMS v období mezi zasedáními těchto orgánů,
c) vyřizují běžné záležitosti SH ČMS.
/2/ Ústředními výkonnými orgány jsou:
a) výkonný výbor SH ČMS,
b) vedení SH ČMS,
c) starosta SH ČMS,
d) náměstkové starosty SH ČMS.
/3/ Pokud není dále stanoveno jinak, výkonné orgány se řídí ve své
činnosti organizačním řádem.
Čl. 44
Výkonný výbor SH ČMS
/1/ Výkonný výbor SH ČMS (dále jen „VV“) zajišťuje provádění
rozhodnutí sjezdu a shromáždění starostů.
/2/ Výkonný výbor SH ČMS je nadřízen vedení sdružení.
/3/ Členy VV jsou starosta SH ČMS, jeho náměstkové a vedoucí
ústředních odborných rad a další členové v počtu určeném usnesením
sjezdu.
/4/ Jednání VV se zúčastňuje s hlasem poradním předseda nebo
místopředseda ústřední kontrolní a revizní rady, vedoucí Aktivu
zasloužilých hasičů SH ČMS (dále jen AZH SH ČMS) a ředitel
Kanceláře SH ČMS. VV může přizvat na jednání starosty KSH a
ředitele ÚHŠ, CHH a SUZ.
/5/ VV zejména:
a) připravuje podklady (zprávy a návrhy) pro jednání sjezdu, které pak
projednává shromáždění starostů OSH a předkládá je sjezdu,
b) sestavuje podklady (zprávy a návrhy) pro shromáždění starostů OSH,
c) organizuje, koordinuje a řídí provedení jednak rozhodnutí sjezdu,
nevyhradí-li si tuto činnost shromáždění starostů, jednak rozhodnutí
shromáždění starostů OSH,
d) určuje zaměření činnosti ústředních odborných rad, které zřizuje (čl.
7 odst. 8) a které kontroluje a koordinuje,
e) koordinuje činnost krajů,
Stanovy SH ČMS 9
f) zřizuje ÚHŠ, CHH a SUZ, projednává a schvaluje zprávy o jejich
činnosti a hospodaření a schvaluje jejich ředitele nebo vedoucí,
g) odpovídá za vydávání odborných a jiných publikací, časopisů,
periodik a propagačních materiálů,
h) projednává a schvaluje:
ha) zprávy o výsledcích činnosti v jednotlivých oblastech a zprávy o
činnosti ústředních odborných rad,
hb) zaměření a plány činnosti, včetně hospodaření ústředních
orgánů a kanceláře,
hc) statuty ÚHŠ, CHH a SUZ,
hd) postup a mandát zástupce SH ČMS při hlasování na valných
hromadách obchodních společností, ve kterých SH ČMS vlastní
majetkové podíly s hlasovacím právem, s výjimkou postupů
vyhrazených shromáždění starostů podle čl. 41odst. 4 písm. f).,
i) projednává:
ia) zprávy ústřední kontrolní a revizní rady o provedených
kontrolách a revizích,
ib) zprávy o výsledcích činnosti a hospodaření.
/6/ VV dále projednává a schvaluje:
a) v personálních věcech zejména:
aa) systemizaci pracovních míst, platový řád a směrnice pro
poskytování odměn zaměstnancům Kanceláře,
ab) metodiku úpravy pracovněprávních vztahů v organizačních
jednotkách (pobočných spolcích) zřizovaných ústředními
orgány,
ac) plán výchovy a vzdělávání odborných pracovníků podle jejich
zařazení včetně vysílání zaměstnanců ke studiu a na stáže do
zahraničí,
ad) návrhy na udílení čestných vyznamenání a titulů (čl. 14, odst.
1),
ae) složení delegací SH ČMS, vysílaných do zahraničí,
af) jmenování a odvolání ředitele Kanceláře SH ČMS,
ag) jmenování ředitelů organizačních jednotek (pobočných spolků)
zřizovaných ústředními orgány na základě výsledků
uskutečněného výběrového řízení a jejich odvolání (čl. 89 a 90),
b) v hospodářských věcech projednává zejména:
ba) zaměření činnosti v jednotlivých oblastech a jejich ekonomické
zajištění, včetně požadavků o poskytnutí dotací ze státního
rozpočtu,
bb) zprávy o pololetních a ročních výsledcích hospodaření SH ČMS,
bc) roční prováděcí hospodářský plán a rozpočet SH ČMS,
bd) výdaje a smlouvy v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem,
be) projednává a navrhuje zásadní a strategická rozhodnuti ve
vztahu k obchodním společnostem, kde je SH ČMS
zakladatelem, akcionářem nebo společníkem.
/7/ Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
Čl. 45
Jednání výkonného výboru SH ČMS
/1/ Zasedání VV se koná nejméně jednou za dva měsíce. Svolává je
starosta SH ČMS nebo 1. náměstek starosty, příp. v jeho
nepřítomnosti pověřený člen vedení SH ČMS, písemnou pozvánkou s
uvedením programu jednání.
/2/ Členům VV jsou spolu s pozvánkou doručovány v dostatečném
časovém předstihu před zasedáním písemnosti potřebné k jednání a
rozhodnutí.
/3/ Výkonný výbor je způsobilý jednat a rozhodovat, je-li přítomna
absolutní většina jeho členů.
/4/ Zasedáni VV, popř. projednávání jednotlivých záležitostí programu
(pořadu) jednání, mohou být přítomny – pokud jsou pozvány – další
osoby, zejména zaměstnanci, další pracovníci sdružení a členové
orgánů sdružení. Tyto osoby mají poradní hlas.
/5/ Zasedání VV řídí starosta SH ČMS nebo 1. náměstek starosty, příp.
některý z jeho náměstků pověřený vedením SH ČMS.
/6/ Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou hlasů; při rovnosti hlasů
rozhoduje hlas starosty SH ČMS, popř. hlas předsedajícího, není-li
starosta SH ČMS přítomen.
/7/ O průběhu zasedání VV se vyhotovuje zápis podle obecných
ustanovení stanov s tím, že ověřovatelé zápisu jsou dva.
/8/ Informace o výsledcích zasedání VV se zpravidla zveřejňuje
v informačních médiích SH ČMS.
Čl. 46
Vedení SH ČMS
/1/ Vedení sdružení (dále jen „vedení“):
a) projednává a rozhoduje záležitosti stanovené organizačním řádem
sdružení nebo jemu svěřené VV,
b) připravuje podklady pro jednání VV a provádí jeho rozhodnutí,
c) určuje zaměření řídicích činností starosty, náměstků starosty a
ředitele Kanceláře sdružení,
d) vyřizuje běžné záležitosti řízení SH ČMS,
e) o své činnosti podává zprávy nejbližšímu zasedání VV.
/2/ Vedení tvoří starosta a jeho náměstkové.
/3/ Zasedání vedení se koná podle potřeby, nejméně jednou za dva
měsíce. Svolává je starosta z vlastní iniciativy nebo na žádost
některého z členů jeho vedení.
/4/ Vedení rozhoduje většinou hlasů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas
starosty.
/5/ Rozhodovat lze též za podmínek uvedených v čl. 11.
/6/ Nesouhlasí-li člen vedení s rozhodnutím, může žádat projednání
záležitosti na nejbližším zasedání VV. Taková záležitost musí být
zařazena do programu (pořadu) zasedání. Jde-li o naléhavou
(závažnou a neodkladnou) záležitost, musí být zasedání VV svoláno
do deseti dnů.
/7/ Ředitel Kanceláře se zúčastňuje jednání vedení SH ČMS s hlasem
poradním.
Čl. 47
Starosta SH ČMS, jeho náměstkové a ředitel Kanceláře
/1/ Starosta SH ČMS:
a) je představitelem sdružení, který jedná za VV (čl. 1 odst. 5) a je
zpravidla zaměstnancem SH ČMS,
b) nesmí být členem vedení a představenstva obchodních korporací, se
kterými je SH ČMS přímo nebo prostřednictvím jiného subjektu
nepřímo, ekonomicky spojené. Za ekonomické spojení se v tomto
smyslu považuje vlastnictví více než 25 % majetkových podílů
s hlasovacím právem.
/2/ Starosta SH ČMS:
a) připravuje jednání a rozhodnutí výkonných orgánů a zajišťuje plnění
jejich rozhodnutí, pokud si je nevyhradily samy,
b) po projednání ve VV jmenuje a řídí ředitele Kanceláře sdružení,
koordinuje činnost náměstků starosty SH ČMS, přičemž je oprávněn
vyhradit si přímé řízení jednotlivých úseků nebo záležitostí v
působnosti Kanceláře,
c) vyřizuje běžné záležitosti sdružení a Kanceláře mezi jednáními vedení
SH ČMS,
d) ze své činnosti je odpovědný sjezdu a podává zprávy ústředním
orgánům sdružení (čl. 30 odst. 4 písm. a), b), c), d) a g).
/3/ Starosta určuje, který z jeho náměstků je prvním náměstkem starosty.
/4/ Náměstkové starosty:
a) působí v činnostech svěřených jim podle čl. 46 odst. 1 písm. c),
b) nesmí být předsedou představenstva obchodních společností, se
kterými je SH ČMS přímo nebo prostřednictvím jiného subjektu
nepřímo ekonomicky spojené. Za ekonomické spojení se v tomto
smyslu považuje vlastnictví více než 25 % majetkových podílů
s hlasovacím právem.
/5/ Ředitel Kanceláře:
a) podle pokynů starosty SH ČMS, usnesení vedení SH ČMS, řídí
činnost Kanceláře (odst. 1),
b) je nadřízen všem zaměstnancům působícím v Kanceláři.
Oddíl čtvrtý: Ústřední poradní orgány
Čl. 48
Ústřední odborné rady
/1/ Ústřední odborné rady (dále jen „rady“) jsou stálými poradními
pracovními (pomocnými, konzultačními, koordinačními a instrukčně
metodickými) orgány SH ČMS, které:
a) navrhují orgánům, které je zřídily, odbornou, popř. věcnou,
organizační a právní stránku jednotlivých oborů činnosti sdružení a
navrhují opatření k jejich řešení, včetně předkládání návrhů a úprav
obecně závazných právních předpisů a vnitřních předpisů sdružení,
b) připravují opatření k metodickému řízení těchto činností, působí k
realizaci přijatých opatření a vyjadřují se k navrhovaným opatřením
ve styčných činnostech,
c) zabezpečují výměnu informací a zkušeností a jejich sdělování
zejména prostřednictvím:
ca) publikační a školicí činnosti,
cb) odborných seminářů (čl. 49).
Stanovy SH ČMS 10
/2/ Jednotlivé obory činností, pro něž jsou rady zřizovány, určuje orgán
SH ČMS, který radu nebo rady vytvořil (čl. 7 odst. 8). Tento orgán
stanovuje počet členů rady a určuje vedoucího rady.
/3/ VV SH ČMS ustavuje aktiv zasloužilých hasičů.
/4/ Rozhodnutí a stanoviska rad mají povahu doporučující.
/5/ Orgánu, který radu vytvořil, je rada odpovědna ze své činnosti; tomuto
orgánu rada předkládá nejméně jednou ročně zprávy o své činnosti.
/6/ Zvláštní postavení má rada mládeže a aktiv zasloužilých hasičů.
/7/ Podrobnosti stanoví vnitřní předpis sdružení.
Čl. 49
Ústřední odborné semináře
/1/ Ústřední odborné semináře (dále jen „semináře“) jsou pracovními
jednáními, která svolává VV k výměně odborných názorů jednotlivých
oborů činnosti sdružení.
/2/ Účastníky jednání seminářů jsou VV pozvaní členové sdružení, kteří
působí v příslušném oboru, vedoucí ústředních, krajských a okresních
odborných rad obdobného zaměření a další odborníci.
/3/ Rozhodnutí seminářů mají povahu doporučující.
Oddíl pátý: Ústřední kontrolní orgány
Čl. 50
Ústřední kontrolní a revizní rada
/1/ Ústřední kontrolní a revizní rada (dále jen „ÚKRR“ nebo „rada“) je
nejvyšším kontrolním orgánem SH ČMS.
/2/ Rada je nezávislá, samostatná a ze své činnosti odpovědná sjezdu a
shromáždění starostů. Rada ani kterýkoli její člen nejsou oprávněni
zasahovat do činnosti kteréhokoli orgánu sdružení, zejména
pozastavovat rozhodnutí nebo přikazovat jeho vydání, zrušení či
změnu.
/3/ Počet členů rady určuje sjezd. Rada si ze svých členů volí
místopředsedu.
Čl. 51
Zákaz konkurence
/1/ Členy Ústřední kontrolní a revizní rady nemohou být starostové
organizačních jednotek (pobočných spolků) SH ČMS ani ředitelé nebo
náměstci Ústředních hasičských škol, Centra hasičského hnutí a
Stravovacích a ubytovacích zařízení, jsou-li tyto funkce ustaveny.
/2/ Členem Ústřední kontrolní a revizní rady nemůže být osoba, která je
zároveň členem statutárního nebo kontrolního orgánu obchodní
korporace, ve které má SH ČMS nebo její organizační jednotka
(pobočný spolek) podle bodu 1 tohoto článku majetkovou účast.
Čl. 52
Úkoly a práva ÚKRR
/1/ ÚKRR se ve své činnosti zaměřuje zejména:
a) na dodržování zákonů, stanov, směrnic, vnitřních předpisů a
rozhodnutí ústředních orgánů; rozhodnutí nižších orgánů může
kontrolovat s vědomím příslušné nižší kontrolní a revizní rady nebo v
případě její nečinnosti, anebo jestliže by v důsledku šlo o záležitost
společného zájmu,
b) na hospodaření sdružení, jednotlivých organizačních jednotek
(pobočných spolků), jmenovitě na správu, užívání a nakládání s
majetkem sdružení,
c) na ochranu majetku sdružení,
d) na výdělečnou, zvláště podnikatelskou činnost organizačních
jednotek (pobočných spolků); přitom zároveň sleduje účelnost a
hospodárnost vynakládaných prostředků a dodržování právních a
vnitřních předpisů ve vztahu k výdělečné činnosti, pokud by touto
činností mohl být dotčen majetek sdružení.
/2/ Rada, popř. její jednotliví pověření členové, je oprávněna a podle
okolností povinna:
a) nahlížet do všech písemností orgánů a organizačních jednotek
(pobočných spolků) sdružení a pořizovat si z nich výpisy nebo jejich
opisy, v naléhavých případech zajišťovat prvopisy, popř. jiné
předměty, které by mohly sloužit k doložení kontrolních zjištění,
b) být přítomna jakémukoli jednání orgánu, při kterém se rozhoduje;
jednání rozhodovacích orgánů SH ČMS a též zasedání VV SH ČMS
se s hlasem poradním povinně zúčastňuje předseda nebo
místopředseda,
c) požadovat vysvětlení, popř. i písemné, od kteréhokoliv orgánu
SH ČMS (s výjimkou ústředních rozhodovacích orgánů),
zaměstnanců sdružení a v závažných záležitostech od kteréhokoli
člena SH ČMS, popř. třetí osoby.
Čl. 53
Činnost ÚKRR
/1/ Kontrolní úkony ÚKRR provádí zpravidla ve skupinách a může si k
nim přizvat odborníky jednotlivých profesí.
/2/ Z každého úkonu se sepisuje záznam, s nímž je až na výjimky
seznamován orgán nebo osoba, jíž se kontrola týká nebo dotýká.
Výjimky se týkají případů, v nichž by seznámení s výsledky kontroly
mohlo způsobit nežádoucí důsledky. Záznam má obsahovat výsledky
kontrolních zjištění a návrhy na opatření k odstranění zjištěných
nedostatků. V závažných případech o výsledcích kontroly, popř. o
kontrolních zjištěních, ještě v jejich průběhu ÚKRR informuje vedení
sdružení nebo některého jeho člena.
/3/ Zasedání rady se koná nejméně jednou za tři měsíce, svolává je
předseda. Na žádost kteréhokoli člena se v naléhavých záležitostech
koná i mimořádně.
/4/ Zasedání rady řídí její předseda nebo místopředseda, případně
pověřený člen rady.
/5/ Zasedání rady:
a) projednává a sestavuje plány kontrolní činnosti,
b) zevšeobecňuje získané poznatky a zkušenosti a náležitým způsobem
je využívá, zejména k působení na jejich odstranění,
c) vydává metodické pokyny nižším KRR,
d) sestavuje předepsané zprávy ústředním orgánům.
Oddíl šestý: Kancelář sdružení
Čl. 54
Působnost a vnitřní organizace
/1/ Kancelář sdružení (dále jen „Kancelář“) bezprostředně zabezpečuje
zejména činnost ústředních orgánů na úseku:
a) hospodářsko-správním,
b) administrativním a sekretářském,
c) technicko – organizačním,
d) dokumentačním a registračním,
e) dopravním a spojovacím,
f) poradensko – informačního servisu.
/2/ Kancelář má potřebný počet zaměstnanců.
/3/ Kancelář:
a) plní úkoly dle pokynů starosty SH ČMS a usnesení vedení SH ČMS
(odst. 1),
b) v čele Kanceláře je ředitel Kanceláře.
/4/ Organizaci a složení Kanceláře včetně systemizace funkcí a úpravy
způsobu jejich obsazování stanoví vnitřní předpis.
HLAVA SEDMÁ: KSH, ORGÁNY KSH A KANCELÁŘ
Oddíl první: KSH
Čl. 55
Postavení a vnitřní organizace
/1/ KSH v rozsahu stanoveném těmito stanovami analyzuje, koncipuje,
koordinuje a organizačně zabezpečuje činnost sdružení ve stanoveném
územním obvodu zejména ve směru:
a) činnosti, jmenovitě na úseku požární ochrany:
aa) se státními orgány a obcemi,
ab) s veřejností, fyzickými a právnickými osobami,
b) vnitřní činnosti a záležitosti:
ba) koordinace činnosti OSH,
bb) organizování a zajišťování krajských akcí sdružení,
bc) součinnost okresních odborných rad.
/2/ KSH vytváří:
a) volené krajské orgány,
b) kancelář s potřebným počtem zaměstnanců, je-li to vhodné a účelné.
/3/ Orgány KSH jsou:
a) shromáždění delegátů OSH,
b) shromáždění představitelů OSH,
c) výkonný výbor KSH,
d) vedení, bude-li rozhodnutím výkonného výboru ustaveno,
Stanovy SH ČMS 11
e) starosta, náměstek nebo náměstkové starosty,
f) odborné rady KSH,
g) kontrolní a revizní rada KSH.
/4/ Výkonný výbor KSH má možnost ustavit v určeném počtu vedení.
Vedení tvoří starosta KSH a náměstkové starosty KSH.
/5/ KSH je vybaveno nezbytným majetkem, který užívá a je s ním
oprávněno za stanovených podmínek disponovat a který je nutno
spravovat a chránit.
/6/ Finanční prostředky na svoji činnost zajišťuje KSH v součinnosti
s VV SH ČMS. Na podporu svých aktivit může KSH vyvíjet
výdělečnou a podnikatelskou činnost za předpokladu dodržení
obecných platných právních předpisů.
/7/ Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
Čl. 56
Působnost
Ve své působnosti se KSH řídí přiměřeně obdobně ustanoveními čl. 31 až
34 s tím, že vychází z pokynů ústředních orgánů s přihlédnutím
k potřebám, poměrům a situaci v kraji.
Oddíl druhý: Rozhodovací orgány KSH
Čl. 57
Shromáždění delegátů OSH
/1/ Shromáždění delegátů OSH (dále jen shromáždění delegátů) je
nejvyšším rozhodovacím orgánem KSH
/2/ Shromáždění tvoří delegáti zvolení Shromážděním delegátů SDH, jež
působí v územním obvodu KSH. Klíč (poměr počtu delegátů k počtu
členů) určuje svolavatel (odst. 3).
/3/ Shromáždění delegátů svolává shromáždění představitelů OSH ve
lhůtách uvedených v odstavci 6. Nedostaví-li se ve stanovenou hodinu
absolutní většina zvolených delegátů OSH, za jednu hodinu poté se
koná shromáždění delegátů za předpokladu přítomnosti nejméně
jedné třetiny zvolených delegátů.
/4/ Shromáždění delegátů jedná a rozhoduje:
a) o změně symbolů KSH,
b) o zprávách týkajících se činnosti a hospodaření KSH,
c) o zprávě krajské kontrolní a revizní rady,
d) o zaměření činnosti sdružení v kraji,
e) o počtu členů výkonného výboru KSH, náměstků starosty KSH,
o oborech činnosti, k nimž jsou ustanovovány odborné rady KSH, a
o počtu členů kontrolní a revizní rady KSH,
f) o výši dodatečného příspěvku na činnost KSH.
/5/ Shromáždění delegátů:
a) volí a odvolává:
aa) starostu KSH, jeho náměstky a další členy výkonného výboru
KSH,
ab) předsedu a členy krajské kontrolní a revizní rady,
b) provádí podle návrhů OSH nominační volbu člena VV SH ČMS a
člena ÚKRR,
c) navrhuje kandidáty na funkce ve vyšších orgánech SH ČMS.
/6/ Zasedání shromáždění delegátů se koná:
a) jako řádné jednou za pět roků ve lhůtě ne kratší třiceti dnů přede
dnem, na který byl svolán řádný sjezd SH ČMS,
b) jako mimořádné ve lhůtě ne kratší dvaceti dnů přede dnem, na který
byl svolán mimořádný sjezd SH ČMS:
ba) ze závažných důvodů, na základě rozhodnutí shromáždění
představitelů OSH, vyžaduje-li to zájem KSH,
bb) po podání písemné žádosti výkonného výboru nebo krajské
kontrolní a revizní rady, vyžaduje-li to závažný a naléhavý
zájem KSH,
bc) ve lhůtě 3 měsíců od doručení žádosti dvoutřetinové většiny
OSH působících v obvodu KSH.
/7/ Shromáždění delegátů je oprávněno vyjadřovat se ke všem
záležitostem, které jsou předmětem navrhovaného programu jednání
sjezdu, a navrhnout další záležitosti k projednání sjezdu.
/8/ Jednání a rozhodování shromáždění delegátů se řídí obecnými
ustanoveními stanov.
/9/ Shromáždění delegátů OSH v Praze vykonává Shromáždění delegátů
sborů.
Čl. 58
Shromáždění představitelů OSH
/1/ Shromáždění představitelů OSH je stálým rozhodovacím orgánem
KSH v období mezi řádnými zasedáními shromáždění delegátů OSH.
/2/ Tvoří je starosta KSH a starostové OSH, kteří působí v obvodu
působnosti KSH, a další představitelé těchto OSH podle klíče, který
určí výkonný výbor KSH. S hlasem poradním se jej zúčastňují další
členové výkonného výboru KSH a předseda a ostatní členové KRR
KSH.
/3/ Shromáždění představitelů OSH zejména:
a) svolává shromáždění delegátů OSH,
b) rozhoduje o jeho přípravě,
c) sestavuje podklady pro jeho jednání a rozhodnutí.
/4/ Shromáždění představitelů OSH po projednání rozhoduje zejména:
a) o ročních průběžných zprávách týkajících se činnosti a výsledků
hospodaření KSH,
b) o ročním rozpočtu,
c) zaměření činnosti KSH na období do příštího řádného zasedání.
/5/ Vyžaduje-li to závažný a neodkladný zájem sdružení, shromáždění
představitelů OSH projednává a rozhoduje též záležitosti vyhrazené
shromáždění delegátů OSH uvedené v čl. 57 odst. 4.
/6/ Shromáždění představitelů je oprávněno:
a) odvolat výkonný výbor KSH, jednotlivé členy výkonného výboru,
starostu KSH nebo jeho náměstky a vedoucí odborných rad KSH,
předsedu a členy KKRR, jestliže závažným způsobem porušují své
povinnosti,
b) zvolit orgány uvedené v odst. 6 písm. a), jestliže došlo k uvolnění
některé takové funkce z jiného důvodu, popřípadě doplnit výkonný
výbor a KKRR, jestliže celkový počet jejich členů se snížil na nižší
počet, než původně schválilo shromáždění delegátů OSH,
c) je oprávněno podávat VV SH ČMS návrh na zánik organizačních
jednotek (pobočných spolků).
/7/ Zasedání shromáždění se koná nejméně jednou za rok a svolává je
výkonný výbor.
/8/ Shromáždění představitelů OSH v Praze vykonává shromáždění
představitelů sborů.
Oddíl třetí: Výkonné orgány KSH
Čl. 59
Výkonný výbor KSH
/1/ Výkonný výbor KSH (dále jen „VV KSH“):
a) projednává všechny závažné záležitosti KSH a OSH a rozhoduje je,
pokud nejsou vyhrazeny krajským rozhodovacím orgánům,
b) provádí rozhodnutí shromáždění delegátů OSH a shromáždění
představitelů OSH,
c) navrhuje starostovi KSH jmenování a odvolání pracovníků kanceláře
nebo dalšího pracovníka KSH.
/2/ VV KSH tvoří:
a) starosta KSH, jeho náměstkové, starostové OSH a vedoucí
odborných rad,
b) další členové.
/3/ Jednání VV KSH se zúčastňuje s hlasem poradním předseda nebo
místopředseda kontrolní a revizní rady KSH, vedoucí AZH KSH a
určený zaměstnanec KSH, je-li ustanoven.
/4/ Působnost, pravidla jednání a rozhodování VV KSH se přiměřeně
obdobně řídí působností, pravidly jednání a rozhodování výkonného
výboru SH ČMS.
/5/ Výkonnými orgány jsou:
a) výkonný výbor KSH,
b) vedení KSH (viz. čl. 55 odst. 3 písm. d),
c) starosta KSH, náměstek nebo náměstkové starosty KSH.
/6/ Výkonný výbor je nadřízen vedení (viz. čl. 55 odst. 3 písm. c),
náměstkům starosty, zaměstnanci kanceláře a starostovi KSH.
/7/ Výkonný výbor KSH (dále jen VV KSH):
a) svolává shromáždění představitelů OSH,
b) projednává všechny záležitosti spadající do jeho územní působnosti,
c) provádí rozhodnutí ústředních rozhodovacích a výkonných orgánů,
d) navrhuje starostovi KSH jmenování určeného zaměstnance KSH,
popř. jeho odvolání.
/8/ Výkonný výbor KSH v Praze vykonává Výkonný výbor OSH.
Stanovy SH ČMS 12
Čl. 60
Starosta KSH, jeho náměstkové a zaměstnanci KSH
/1/ Starosta KSH za součinnosti náměstka (náměstků) a případně
určených zaměstnanců:
a) projednává a rozhoduje jemu svěřené záležitosti VV KSH,
b) obsahově připravuje jednání VV KSH a provádí jeho rozhodnutí,
c) rozhoduje běžné záležitosti KSH a řídí činnost zaměstnanců,
d) o své činnosti podává zprávy nejbližšímu zasedání VV KSH.
/2/ Náměstkové starosty podle pokynů starosty řídí jim stanovené úseky
činnosti KSH. Starostou určený náměstek jej zastupuje v době jeho
nepřítomnosti.
/3/ Určený zaměstnanec řídí činnost Kanceláře a vyřizuje běžné
záležitosti KSH podle pokynů starosty KSH. Přitom se zároveň řídí
metodickými pokyny.
Oddíl čtvrtý: Poradní orgány KSH
Čl. 61
Odborné rady KSH
/1/ Odborné rady KSH jsou stálými poradními (pracovními,
konzultačními, koordinačními a instrukčně-metodickými) orgány
KSH s postavením, organizací, působností a pravidly jednání
přiměřeně ústředním odborným radám (čl. 48).
/2/ VV KSH ustavuje aktiv zasloužilých hasičů.
/3/ Odborné rady KSH v Praze vykonávají odborné rady OSH.
Čl. 62
Odborné semináře KSH
Odborné semináře KSH jsou pracovní orgány KSH s postavením,
organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně obdobnými ústředním
odborným seminářům (čl. 49).
Oddíl pátý: Kancelář KSH
Čl. 63
Postavení, působnost a vnitřní organizace
/1/ Kancelář KSH má postavení a působnost přiměřeně obdobnou
postavení a působnosti Kanceláře sdružení (čl. 54).
/2/ V čele kanceláře KSH je určený zaměstnanec KSH, který je nadřízen
všem zaměstnancům kanceláře.
Oddíl pátý: Kontrolní orgány KSH
Čl. 64
Kontrolní a revizní rada KSH
/1/ Kontrolní a revizní rada KSH je kontrolním orgánem KSH
s postavením, organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně
obdobnými ústřední kontrolní a revizní radě (čl. 52 a následující).
/2/ Kontrolní a revizní radu v Praze vykonává kontrolní a revizní rada
OSH.
HLAVA OSMÁ: OSH, ORGÁNY OSH A KANCELÁŘ
Oddíl první: OSH
Čl. 65
Postavení a vnitřní organizace
/1/ OSH v rozsahu vymezeném těmito stanovami analyzuje, koncipuje,
koordinuje, metodicky řídí a organizačně zabezpečuje činnost
sdružení a sborů ve stanoveném územním obvodu zejména ve směru:
a) součinnosti, jmenovitě na úseku požární ochrany:
aa) se státními orgány a obcemi,
ab) s veřejností, fyzickými a právnickými osobami,
b) vnitřní činnosti a záležitosti.
/2/ OSH vytváří:
a) volené okresní orgány,
b) kancelář s potřebným počtem zaměstnanců a dalších pracovníků, je-li
to vhodné a účelné.
/3/ Orgány OSH jsou:
a) shromáždění delegátů sborů,
b) shromáždění představitelů sborů,
c) výkonný výbor OSH,
d) vedení, bude-li rozhodnutím výkonného výboru ustaveno,
e) starosta OSH, náměstek nebo náměstkové starosty,
f) odborné rady OSH,
g) kontrolní a revizní rada OSH,
h) okrskové orgány pokud je OSH ustaví (čl. 74 odst. 2).
/4/ Výkonný výbor OSH má možnost ustavit v určeném počtu vedení.
Vedení tvoří starosta OSH a náměstkové starosty OSH.
/5/ OSH je vybaveno nezbytným majetkem, který užívá a je s ním
oprávněno za stanovených podmínek disponovat a který je povinno
spravovat a chránit.
/6/ OSH přispívá na činnost SH ČMS stanovenými peněžními částkami
(čl. 77 odst. 6).
Čl. 66
Působnost
/1/ Ve své působnosti se OSH přiměřeně obdobně řídí ustanoveními čl.
31 až 34 s tím, že vychází z pokynů ústředních orgánů a kraje
s přihlédnutím k poměrům, situaci a potřebám v okrese.
/2/ OSH je oprávněno zřizovat okrsky a svěřovat jim část své působnosti.
Oddíl druhý: Rozhodovací orgány OSH
Čl. 67
Shromáždění delegátů sborů
/1/ Shromáždění delegátů sborů (dále jen „shromáždění delegátů“) je
nejvyšším rozhodovacím orgánem OSH.
/2/ Shromáždění delegátů tvoří delegáti zvolení valnými hromadami
sborů, jež působí v územním obvodu OSH. Klíč (poměr počtu
delegátů k počtu členů) určuje svolavatel (odst. 3).
/3/ Shromáždění delegátů svolává shromáždění představitelů sborů ve
lhůtách uvedených v odst. 6. Nedostaví-li se ve stanovenou hodinu
absolutní většina zvolených delegátů sborů, za jednu hodinu poté se
koná shromáždění delegátů za předpokladu přítomnosti nejméně
jedné třetiny zvolených delegátů.
/4/ Shromáždění delegátů jedná a rozhoduje:
a) o změně symbolů OSH,
b) o zprávách týkajících se činnosti a hospodaření OSH,
c) o zprávě okresní kontrolní a revizní rady,
d) o zaměření činnosti sdružení v okrese,
e) o počtu členů výkonného výboru OSH, náměstků starosty OSH,
o oborech činnosti, k nimž jsou ustavovány odborné rady OSH, a o
počtu členů kontrolní a revizní rady OSH,
f) o výši dodatečného příspěvku na činnost OSH.
/5/ Shromáždění delegátů:
a) volí a odvolává:
aa) starostu OSH, jeho náměstky a další členy výkonného výboru
OSH,
ab) předsedu a členy okresní kontrolní a revizní rady,
b) volí delegáty sjezdu SH ČMS a delegáty shromáždění delegátů OSH,
c) navrhuje kandidáty na funkce ve vyšších orgánech SH ČMS.
/6/ Zasedání shromáždění delegátů se koná:
a) jako řádné jednou za pět roků ve lhůtě ne kratší třiceti dnů přede
dnem, na který byl svolán řádný sjezd SH ČMS,
b) jako mimořádné ve lhůtě ne kratší dvaceti dnů přede dnem, na který
byl svolán mimořádný sjezd SH ČMS:
ba) ze závažných důvodů na základě rozhodnutí shromáždění
představitelů sborů, vyžaduje-li to zájem OSH,
bb) po podání písemné žádosti výkonného výboru nebo okresní
kontrolní a revizní rady, vyžaduje-li to závažný a naléhavý
zájem OSH,
bc) ve lhůtě 3 měsíců od doručení žádosti dvoutřetinové většiny
sborů, působících v obvodu OSH.
/7/ Shromáždění delegátů je oprávněno vyjadřovat se ke všem
záležitostem, které jsou předmětem navrhovaného programu jednání
sjezdu, navrhnout další záležitosti k projednání sjezdu, pověřit
některého z delegátů, aby tlumočil stanoviska shromáždění delegátům
popř. doporučovat delegátům jednotný postup na sjezdu.
/8/ Jednání a rozhodování shromáždění delegátů se řídí obecnými
ustanoveními stanov.
Stanovy SH ČMS 13
Čl. 68
Shromáždění představitelů sborů
/1/ Shromáždění představitelů sborů (dále jen „shromáždění
představitelů“) je stálým rozhodovacím orgánem OSH v období mezi
řádnými zasedáními shromáždění delegátů.
/2/ Tvoří je starosta OSH a starostové sborů nebo představitelé sborů,
které působí v obvodě působnosti OSH, a s hlasem poradním se jej
zúčastňují členové výkonného výboru OSH a členové OKRR.
/3/ Shromáždění představitelů zejména:
a) svolává shromáždění delegátů sborů,
b) rozhoduje o jeho přípravě,
c) sestavuje podklady pro jeho jednání a rozhodnutí.
/4/ Shromáždění představitelů po projednání rozhoduje zejména:
a) o ročních průběžných zprávách, týkajících se činnosti a výsledků
hospodaření OSH,
b) o ročním rozpočtu,
c) o zaměření činnosti na období do příštího řádného zasedání.
/5/ Vyžaduje-li to závažný a neodkladný zájem sdružení, shromáždění
představitelů projednává a rozhoduje též záležitosti vyhrazené
shromáždění delegátů sborů uvedené v čl. 67 odst. 4.
/6/ Shromáždění představitelů je oprávněno:
a) odvolat výkonný výbor OSH, jednotlivé členy výkonného výboru,
starostu OSH nebo jeho náměstky a vedoucí odborných rad OSH,
předsedu a členy OKRR, jestliže závažným způsobem porušují své
povinnosti,
b) zvolit orgány uvedené v odst. 6 písm. a), jestliže došlo k uvolnění
některé takové funkce z jiného důvodu, popřípadě doplnit výkonný
výbor a OKRR, jestliže celkový počet jejich členů se snížil na nižší
počet, než původně schválilo shromáždění delegátů sborů,
c) podávat VV SH ČMS návrh na zánik organizačních jednotek
(pobočných spolků).
/7/ Zasedání shromáždění se koná nejméně jednou za rok a svolává je
výkonný výbor.
Oddíl třetí: Výkonné orgány OSH
Čl. 69
Postavení a organizace výkonných orgánů
/1/ Výkonné orgány OSH:
a) připravují jednání a rozhodnutí okresních rozhodovacích orgánů a
přijatá rozhodnutí provádějí,
b) řídí činnost OSH v době mezi zasedáními okresních rozhodovacích
orgánů,
c) vyřizují běžné záležitosti OSH.
/2/ Výkonnými orgány jsou:
a) výkonný výbor OSH,
b) vedení (viz. čl. 65 odst. 3 písm. d),
c) starosta, náměstek, nebo náměstkové starosty.
/3/ Výkonný výbor je nadřízen vedení, starostovi, náměstkům starosty a
vedoucímu kanceláře.
Čl. 70
Výkonný výbor OSH
/1/ Výkonný výbor OSH (dále jen „VV OSH“):
a) projednává všechny závažné záležitosti OSH a sborů a rozhoduje je,
pokud nejsou vyhrazeny okresním rozhodovacím orgánům,
b) provádí rozhodnutí shromáždění delegátů sborů a shromáždění
představitelů sborů,
c) navrhuje starostovi OSH jmenování a odvolání zaměstnanců
kanceláře OSH.
/2/ VV OSH tvoří:
a) starosta OSH, jeho náměstkové a vedoucí odborných rad,
b) další členové.
/3/ Jednání VV OSH se zúčastňuje s hlasem poradním předseda nebo
místopředseda kontrolní a revizní rady OSH, vedoucí AZH OSH a
určený zaměstnanec OSH, je-li ustanoven.
/4/ Působnost, pravidla jednání a rozhodování VV OSH se přiměřeně
obdobně řídí působností, pravidly jednání a rozhodování výkonného
výboru SH ČMS.
Čl. 71
Starosta OSH, jeho náměstkové a zaměstnanci OSH
/1/ Starosta OSH, zpravidla za součinnosti náměstka (náměstků) a
případně určených zaměstnanců:
a) projednává a rozhoduje jemu svěřené záležitosti VV OSH,
b) obsahově připravuje jednání VV OSH a provádí jeho rozhodnutí,
c) rozhoduje běžné záležitosti OSH a řídí činnost zaměstnanců,
d) o své činnosti podává zprávy nejbližšímu zasedání VV OSH.
/2/ Náměstkové starosty podle pokynů starosty, řídí jim stanovené úseky
činnosti OSH. Starostou určený náměstek jej zastupuje v době jeho
nepřítomnosti.
/3/ Určený zaměstnanec řídí činnost Kanceláře a vyřizuje běžné
záležitosti OSH podle pokynů starosty OSH. Přitom se zároveň řídí
metodickými pokyny.
Oddíl čtvrtý: Poradní orgány OSH a orgány s odvozenou
působností
Čl. 72
Odborné rady OSH
/1/ Odborné rady OSH jsou stálými poradními pracovními (poradními,
konzultačními, koordinačními a instrukčně-metodickými) orgány
OSH s postavením, organizací, působností a pravidly jednání
přiměřeně obdobnými ústředním odborným radám (čl. 48).
/2/ Výkonný výbor ustavuje aktiv zasloužilých hasičů.
Čl. 73
Odborné semináře OSH
Odborné semináře OSH jsou pracovní jednání OSH s postavením,
organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně obdobnými ústředním
odborným seminářům (čl. 49).
Čl. 74
Okrsek
/1/ Okrskové orgány (dále jen okrsek nebo okrskové orgány) mohou být
ustavovány v zájmu koordinace činnosti sborů zpravidla v územních
hasebních obvodech. OSH může zřídit okrsek jako organizační
jednotku SH ČMS (čl. 5 odst. 5 písm. c). Okrsek tvoří volené
okrskové orgány. Svou působnost odvozují od působnosti jim
postoupené (svěřené) OSH.
/2/ Okrskovými orgány jsou:
a) valná hromada, tvořená zástupci SDH,
b) výbor okrsku,
c) starosta okrsku, náměstek nebo náměstkové starosty,
d) velitel okrsku,
e) vedení okrsku, pokud je ustaveno.
/3/ Ve své působnosti se okrsek přiměřeně řídí ustanoveními čl. 77 až 86,
čl. 91 až 98.
Oddíl pátý: Kontrolní orgány OSH a okrsků
Čl. 75
Kontrolní a revizní rada OSH a okrsků
Kontrolní a revizní rada OSH je kontrolním orgánem OSH s postavením,
organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně obdobnými ústřední
kontrolní a revizní radě (čl. 52 a násl.).
Kontrolní a revizní rada okrsku je kontrolním orgánem okrsku s
postavením, organizací, působností a pravidly jednání přiměřeně
obdobnými ústřední kontrolní a revizní radě (čl. 52 a násl.) nebo
obdobnými revizním orgánům sboru (čl. 85 a 86).
Oddíl šestý: Kancelář OSH
Čl. 76
Postavení, působnost a vnitřní organizace
/1/ Kancelář OSH má postavení a působnost přiměřeně obdobnou
postavení a působnosti Kanceláře sdružení (čl. 54).
/2/ V čele kanceláře OSH je určený zaměstnanec OSH, který je nadřízen
všem zaměstnancům kanceláře.
Stanovy SH ČMS 14
HLAVA DEVÁTÁ: SBOR, JEHO ORGÁNY A ČLENSKÁ
ZÁKLADNA
Oddíl první: Sbor
Čl. 77
Postavení a vnitřní organizace
/1/ Sbor je základní organizační jednotkou (pobočným spolkem)
SH ČMS, v níž jsou bezprostředně realizovány – především
působností výkonnou a prováděcí – cíle sdružení, práva, povinnosti a
zájmy členů sdružení.
/2/ Sbor v rozsahu vymezeném těmito stanovami v příslušném územním
obvodu analyzuje, koncipuje, koordinuje, metodicky řídí, organizačně
zabezpečuje a realizuje zejména:
a) součinnost jmenovitě na úseku požární ochrany:
aa) s orgány obce,
ab) s veřejností a fyzickými a právnickými osobami,
b) vnitřní činnost a záležitosti.
/3/ Sbor je tvořen:
a) volenými orgány sboru,
b) členskou základnou.
/4/ Orgány sboru jsou:
a) valná hromada,
b) výbor sboru,
c) starosta sboru, náměstek nebo náměstkové starosty,
d) velitel sboru,
e) vedení sboru, pokud je ustaveno, které tvoří starosta sboru a
náměstkové starosty sboru,
f) vedoucí zájmových kolektivů, vedoucí skupiny dobrovolníků, pokud
jsou ustaveny.
/5/ Sbor vlastní majetek a je vybaven nezbytným majetkem sdružení,
který užívá a s nímž je oprávněn za stanovených podmínek disponovat
a který je povinen spravovat a chránit.
/6/ Sbor je povinen přispívat na činnost sdružení ročně základní částkou
schválenou shromážděním starostů OSH a dodatečnou částkou
schválenou shromážděním delegátů sborů.
Čl. 78
Působnost
/1/ Sbor se bezprostředně zúčastňuje požární ochrany obce, veřejných a
dalších prostor, fyzických a právnických osob, zejména podílením se:
a) na poradenské a konzultační činnosti,
b) na činnosti preventivních požárních hlídek, zvláště v situacích
zvýšeného požárního nebo jiného obecného nebezpečí a
mimořádných událostí, při větších shromážděních osob a při ostraze
nebo dohledu nad objekty a zařízeními s vyšším požárním
nebezpečím,
c) na výstavbě, udržování, zkouškách a kontrolách zařízení, prostředků
a pomůcek určených k signalizaci a ochraně před požáry anebo
určených k zásahům proti nim a jiným mimořádným událostem,
d) na osvětové, preventivně výchovné a vzdělávací činnosti zaměřené na
předcházení požárům či jiným mimořádným událostem a postupům
při zasahování proti nim,
e) na činnosti jednotek sborů dobrovolných hasičů při požáru nebo jiné
mimořádné události a při odstraňování škodlivých následků takových
událostí, popř. při jiných událostech a situacích, při kterých mohlo
být užito sil a prostředků hasičské techniky,
f) na vyhledávání zejména členů jednotek sborů dobrovolných hasičů a
na aktivním výchovném působení na mládež též s cílem získat ji pro
aktivní činnost ve sboru.
/2/ Úkoly uvedené v odstavci 1 jsou základní a k naplnění poslání sboru
směřuje ještě řada úkolů dalších. Činnost sboru je zajišťována
především nezištnou a obětavou prací členů. Na podporu svých aktivit
může sbor vyvíjet výdělečnou a podnikatelskou činnost za
předpokladu dodržení obecných platných právních předpisů.
/3/ Účast sboru na požární ochraně ve smyslu odst. 1 je zpravidla:
a) vymezena příslušnými plány požární ochrany,
b) zajišťována příslušnými smlouvami, které mj. mají zahrnovat úpravu
náhrady nákladů sborů spojených s touto účastí a závazky obce či
fyzických nebo právnických osob týkající se náhrady škody, pokud je
sboru nebo jeho členům způsobena v souvislosti s touto účastí.
/4/ V naléhavých a neodkladných případech sbor účast ve smyslu odst. 1
realizuje i mimo plány či mimosmluvně, a to i mimo obvod své
působnosti.
/5/ Ve své vnitřní činnosti a záležitostech sbor přiměřeně a podle svých
možností zejména:
a) pečuje o kulturní, osvětovou, vzdělávací, soutěžní, sportovní,
brannou, turistickou, zábavní a jinou zájmovou činnost svých členů,
příslušníků jejich rodin a popř. i širší veřejnosti, přičemž zvláště dbá
o udržování tradic sboru a o zachování dokladů a pamětihodností
vztahujících se k jeho historii,
b) dobrovolnou prací svých členů:
ba) přispívá k ochraně a zlepšování životního prostředí,
bb) podílí se na humanitární pomoci.
/6/ Sbor si váží svých členů, dbá o pověst každého svého člena a celého
sdružení. Je-li tato pověst porušena, je povinen působit k nápravě,
včetně použití právních prostředků.
/7/ Působnost uvedenou v odst. 1 až 6 sbor uskutečňuje pokud možno ve
spolupráci s jinými sbory, zejména sousedícími, s okrskovými orgány
nebo městskými výbory a s OSH.
/8/ Ve své působnosti rozborové, koncepční, koordinační, metodickořídicí
a řídicí se sbor přiměřeně obdobně řídí ustanoveními čl. 31 a
násl. s tím, že vychází též z pokynů OSH, svých možností a zájmů
svých členů a přihlíží k poměrům, situaci a potřebám obvodu, v němž
působí.
Oddíl druhý: Rozhodovací orgán sboru
Čl. 79
Valná hromada
/1/ Valná hromada je stálým rozhodovacím orgánem sboru. Tvoří ji
členská základna sboru.
/2/ Valná hromada jedná a rozhoduje:
a) o symbolech sboru,
b) o zprávách týkajících se:
ba) činnosti sboru v obvodu jeho působnosti, včetně podstatných
údajů o činnosti jeho orgánů a zájmových kolektivů,
bb) jeho hospodaření,
c) o zprávě kontrolní a revizní rady (revizora účtů),
d) o rozpočtu sboru,
e) o zaměření činnosti sboru v obvodu jeho působnosti na další období,
f) o výši členských příspěvků a způsobu jejich úhrady a o výši odvodu
nad rámec stanovené částky (čl. 77, odst. 6),
g) o jmenování čestných členů,
h) o všech dalších otázkách v působnosti sboru, které si vyhradí.
/3/ Valná hromada volí a odvolává:
a) starostu, popř. jeho náměstka nebo náměstky, velitele sboru, popř.
vedoucího kolektivu mladých hasičů, vedoucí zájmových kolektivů,
vedoucí skupiny dobrovolníků a další členy výboru, předsedu a členy
kontrolní a revizní rady sboru (revizora účtů),
b) delegáta nebo delegáty shromáždění delegátů sborů,
c) navrhuje kandidáty na funkce ve vyšších orgánech OSH (MSH),
KSH a SH ČMS.
/4/ Valnou hromadu svolává výbor nebo starosta.
/5/ Valná hromada se koná:
a) jako řádná nejméně jednou za rok,
b) jako mimořádná do jednoho měsíce svolaná:
ba) ze závažných důvodů na základě rozhodnutí výboru, kontrolní a
revizní rady, popř. revizora účtů, výkonného výboru OSH nebo
výkonného výboru SH ČMS, nebo
bb) na žádost kvalifikované absolutní většiny řádných členů
působících ve sboru,
c) jako ustavující, jestliže nejméně pět hasičů (řádných členů SH ČMS),
popř. osob do sdružení právě vstupujících (čl. 18, odst. 2 a odst. 4
písm. b), se rozhodne založit sbor, k ustavující valné hromadě je
třeba předchozího souhlasu výkonného výboru OSH.
Oddíl třetí: Výkonné orgány sboru
Čl. 80
Postavení, organizace a působnost výkonných orgánů
/1/ Výkonné orgány:
a) připravují jednání a rozhodnutí valné hromady a její rozhodnutí
provádějí,
b) řídí činnost sboru v době mezi konáním valných hromad,
c) vyřizují běžné záležitosti sboru.
/2/ Výkonnými orgány sboru jsou:
a) výbor sboru,
Stanovy SH ČMS 15
b) starosta, popř. náměstek nebo náměstkové starosty,
c) velitel sboru, popř. vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí
zájmových kolektivů.
Čl. 81
Výbor sboru
/1/ Výbor projednává a rozhoduje všechny závažné záležitosti sboru,
pokud nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada. Výbor
svolává starosta popř. jeho náměstek.
/2/ Výbor tvoří:
a) starosta sboru, popř. jeho náměstek nebo náměstkové,
b) velitel sboru, popř. vedoucí kolektivu mladých hasičů a zájmových
kolektivů,
c) další členové v počtu, který stanoví valná hromada, přičemž výbor
musí být nejméně tříčlenný.
/3/ Jednání výboru se zúčastňuje s hlasem poradním předseda kontrolní a
revizní rady sboru, popř. revizor účtů.
/4/ Působnost výboru, jeho jednání a rozhodování se přiměřeně obdobně
řídí ustanovením čl. 70 a na tento článek navazujícími ustanoveními.
Čl. 82
Starosta sboru a jeho náměstkové
/1/ Starosta:
a) rozhoduje záležitosti jemu svěřené výborem sboru,
b) připravuje jednání výboru a zajišťuje jeho rozhodnutí,
c) vyřizuje běžné záležitosti řízení sboru,
d) o své činnosti podává zprávy nejbližšímu jednání výboru.
/2/ Je-li ustaven náměstek starosty nebo více náměstků, zastupují jej v
době jeho nepřítomnosti nebo v záležitostech, které jim svěří. Pokud
není ustaven náměstek starosty, zastupuje jej velitel sboru.
Čl. 83
Velitel sboru
Velitel sboru vyřizuje všechny záležitosti související s účastí sboru na
požární ochraně a v těchto záležitostech zastupuje sbor při jednáních
s orgány obce, fyzickými a právnickými osobami.
Čl. 84
Vedoucí kolektivů
Vedoucí kolektivu mladých hasičů a vedoucí zájmových kolektivů a
vedoucí skupiny dobrovolníků, zejména:
a) provádějí rozhodnutí orgánů sboru, které se týkají oboru činnosti
kolektivu,
b) organizují a řídí jeho činnost,
c) tlumočí zájmy a stanoviska kolektivu (skupiny) na jednáních orgánů
sboru.
Oddíl čtvrtý: Kontrolní orgány sboru
Čl. 85
Kontrolní a revizní rada
/1/ Kontrolní a revizní rada sboru (dále jen „rada“) má postavení, vnitřní
organizaci, působnost, práva a povinnosti ve vztahu ke sboru, jeho
dalším orgánům a zájmovým kolektivům přiměřeně obdobné, jakou
mají kontrolní orgány OSH.
/2/ Rada působí ve sborech, jejichž členská základna činí alespoň třicet
členů. Rada musí být alespoň tříčlenná.
Čl. 86
Revizor účtů
Ve sboru s počtem členů méně než třicet je namísto kontrolní a revizní rady
volen revizor účtů, jeho působnost je omezena pouze na záležitosti
hospodaření. Ostatní kontrolní činnost vykonává výbor nebo starosta.
Oddíl pátý: Kolektivy působící ve sboru
Čl. 87
Kolektiv mladých hasičů
/1/ V kolektivu mladých hasičů se realizují zájmy mladých hasičů
zejména ve vztahu k požární ochraně a k přípravě hasičských činností.
/2/ Kolektiv tvoří mladí hasiči, pokud počet mladých hasičů působících
ve sboru dosahuje alespoň pěti.
/3/ Kolektiv řídí vedoucí z řad hasičů, který si může určit pomocníky
(instruktory) třeba i z řad mladých hasičů, pokud jsou starší patnácti
let.
/4/ Při větším počtu mladých hasičů si kolektiv ustavuje radu kolektivu,
která se poradním hlasem podílí na rozhodování vedoucího kolektivu.
Čl. 88
Zájmové kolektivy
/1/ Sbory podle svých možností a zájmu členů v nich působících mohou
ustavovat zájmové kolektivy, zejména ve vztahu ke kultuře, osvětě,
vzdělávání, sportu a jiným oborům nebo činnostem.
/2/ Kolektivy řídí a jejich činnost organizuje vedoucí, popř. za účasti rady
kolektivu.
HLAVA DESÁTÁ: ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY – POBOČNÉ
SPOLKY ZŘIZOVANÉ ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY
Čl. 89
Působnost a postavení
/1/ K zajištění podstaty, předmětu a hlavních okruhů činnosti SH ČMS
(čl. 3) výkonný výbor zpravidla zřizuje organizační jednotky (pobočné
spolky) (čl. 5).
/2/ Činnostmi uvedenými v odst. 1 se rozumí zejména:
a) instruktážní, školicí, vzdělávací a výcviková činnost,
b) historiografické, muzejní, dokumentační a archivní působení
hasičstva,
c) ediční, nakladatelská a vydavatelská činnost,
d) podpora hasičské činnosti a požární ochrany,
e) hospodářské (výdělečné) činnosti, správa majetku sdružení, správa
majetku pobočného spolku.
/3/ Podrobnosti stanoví vnitřní předpis.
Čl. 90
Organizace a řízení
/1/ Organizační jednotky (pobočné spolky) jsou za plnění svých úkolů
(působnosti) odpovědné ústředním orgánům.
/2/ V čele organizační jednotky (pobočného spolku) je ředitel nebo
vedoucí, který je přímým nadřízeným všech zaměstnanců organizační
jednotky (pobočného spolku).
/3/ Činnosti uvedené v čl. 89 odst. 2 mohou být spojovány v jedné
organizační jednotce (pobočném spolku). Organizační jednotky
(pobočné spolky) mohou k úhradě části svých nákladů vyvíjet
výdělečnou činnost. Jejich zařízení mohou být také využívána pro
účely schůzové, společenské a rekreační.
Část čtvrtá
Organizace hospodaření a majetek sdružení
HLAVA JEDENÁCTÁ: MAJETEK A ZÁVAZKY SDRUŽENÍ A
ORGANIZACE HOSPODAŘENÍ
Oddíl první: Pravidla hospodaření sdružení a organizačních
jednotek (pobočných spolků)
Čl. 91
Majetek a závazky sdružení a organizačních jednotek (pobočných
spolků)
/1/ Majetek a závazky (dále jen „majetek“) se dělí na majetek sdružení a
majetek organizačních jednotek (pobočných spolků).
/2/ Majetek sdružení a majetek organizačních jednotek (pobočných
spolků) se sestává z věcí, práv a závazků, které jsou ve vlastnictví
sdružení nebo organizačních jednotek (pobočných spolků).
/3/ Majetek sdružení a organizačních jednotek (pobočných spolků) slouží
k zajištění činnosti sdružení a organizačních jednotek (pobočných
spolků).
Stanovy SH ČMS 16
Čl. 92
Majetek sdružení
/1/ Majetek sdružení je majetek, který získalo sdružení v minulosti nebo
současnou činností a je v jeho vlastnictví.
/2/ Evidenci majetku sdružení vede Kancelář sdružení. Kancelář sdružení
může být pověřena zajišťováním výkonu správy jednotlivých částí
(souborů) majetku. Postupuje v souladu se schváleným rozpočtem
sdružení.
/3/ Jednotlivé části (soubory) majetku sdružení mohou být svěřeny do
užívání a správy organizační jednotce (pobočnému spolku) sdružení.
Dokument o svěření majetku musí být písemný, např. ve formě
statutu organizační jednotky (pobočného spolku), nájemní nebo
zápůjční smlouvy.
/4/ S částí majetku sdružení, svěřenou do užívání, musí organizační
jednotka (pobočný spolek) nakládat v souladu s dokumentem
o svěření. Pokud organizační jednotka (pobočný spolek) hospodaří
současně s vlastním majetkem, nesmí nakládáním s ním ohrozit nebo
zkrátit svěřený majetek sdružení.
/5/ O nabytí, zcizení a dání do zástavy nemovitého nebo dlouhodobého
finančního majetku sdružení rozhoduje shromáždění starostů.
V případě nebezpečí z prodlení může v této věci rozhodnout
VV SH ČMS. Svůj postup musí zdůvodnit na nejbližším shromáždění
starostů.
/6/ Podrobnosti o nakládání s majetkem hlavního spolku včetně
likvidačního zůstatku sdružení stanoví vnitřní předpis.
Čl. 93
Majetek organizačních jednotek (pobočných spolků)
/1/ Majetek organizační jednotky (pobočného spolku) je majetek, který
získala organizační jednotka (pobočný spolek) v minulosti nebo
současnou činností a je v jejím vlastnictví.
/2/ S majetkem dle odst. 1 nakládá organizační jednotka (pobočný
spolek) v souladu s usnesením rozhodovacího orgánu organizační
jednotky (pobočného spolku). Žádné jiné organizační jednotky
(pobočné spolky) ani orgány sdružení nejsou oprávněny do tohoto
dispozičního práva zasahovat. Tím však není dotčeno právo
příslušného orgánu sdružení omezit nakládání i s tímto majetkem v
rozsahu ustanovení zákona, obecně závazného právního předpisu
nebo pokynů orgánů státní správy.
/3/ Nakládání s majetkem při přeměně pobočného spolku:
a) při fúzi sloučením spolků nejméně jeden ze zúčastněných spolků
zaniká. Práva a povinnosti zanikajících spolků přecházejí na jediný
ze zúčastněných spolků jako nástupnickou právnickou osobu;
b) při fúzi splynutím spolků zanikají všechny zúčastněné spolky a místo
nich vzniká nová právnická osoba jako nástupnický spolek, na nějž
přecházejí práva a povinnosti všech zanikajících spolků;
c) při rozdělení formou rozdělení sloučením s jinými spolky na základě
smlouvy o rozdělení nebo rozdělením se založením nových spolků na
základě projektu rozdělení se postupuje dle rozhodnutí příslušného
nejvyššího orgánu v souladu s ustanoveními OZ.
/4/ Nakládání s majetkem při zrušení a zániku pobočného spolku:
Při zrušení a zániku pobočného spolku s likvidací probíhá proces
vypořádání zejména majetku spolku, právních vztahů a jiných
nemajetkových práv a povinností.
Pokud po uhrazení všech dluhů zůstane majetek (likvidační zůstatek),
naloží likvidátor s majetkem především tak, že tento přejde na hlavní
spolek SH ČMS.
Pokud tento postup není možný, naloží likvidátor s majetkem
(likvidačním zůstatkem) dle povahy jeho pořízení:
a) získaný z dotací – dle rozhodnutí orgánu, který je poskytl; pokud
toto rozhodnutí není, rozhoduje příslušný nejvyšší orgán pobočného
spolku o převedení na jiný pobočný spolek případně na jiné veřejně
prospěšné právnické osoby;
b) získaný dědictvím, vnesením či darováním – dle rozhodnutí
poskytovatele; pokud toto rozhodnutí není, rozhoduje příslušný
nejvyšší orgán pobočného spolku o převedení na jiný pobočný
spolek;
c) získaný od hlavního spolku či jiného pobočného spolku – přechází
zpět na spolek, který jej poskytl, pokud poskytovatel nerozhodne o
převedení na jiný pobočný spolek;
d) získaný od obce, kraje – přechází zpět na tyto územně samosprávné
celky, pokud ony nerozhodnou o převodu na jiný pobočný spolek
nacházející se v jejich působnosti, případně na jiné veřejně prospěšné
právnické osoby;
e) získaný z vlastní činnosti – bude s ním nakládáno dle rozhodnutí
příslušného nejvyššího orgánu pobočného spolku o převodu na jiné
pobočné spolky, případně na jiné veřejně prospěšné právnické osoby.
Čl. 94
Rozpočet
/1/ Hospodaření s majetkem sdružení a jeho organizačních jednotek
(pobočných spolků) se řídí rozpočtem. Rozpočet vychází z poslání
činnosti sdružení konkretizovaného do střednědobých podmínek
sdružení a jeho organizačních jednotek (pobočných spolků).
/2/ Rozpočet sestavuje na období jednoho roku výkonný orgán a
schvaluje jej rozhodovací orgán. Při sestavení rozpočtu se činnost
zpravidla rozdělí na hlavní (čl. 3 a čl. 78) a podnikatelskou.
/3/ Kontrolu plnění rozpočtu sestaví výkonný orgán a schvaluje jej
rozhodovací orgán.
Čl. 95
Účetnictví, daně a oprávnění k podnikání
/1/ Účetnictví sdružení a organizačních jednotek (pobočných spolků)
vychází ze zákona o účetnictví, zákona o daních z příjmů a dalších
obecně závazných právních předpisů vztahujících se na tuto oblast.
/2/ Veškerou činnost vykonává sdružení a organizační jednotky (pobočné
spolky) v souladu s obecně závaznými právními předpisy tj.
zdravotními, hygienickými, požárními, bezpečnosti práce aj.
/3/ Pro výkon soustavné podnikatelské činnosti musí mít sdružení a
organizační jednotky (pobočné spolky) příslušná oprávnění dle
zákona o živnostenském podnikání, popřípadě dalších obecně
závazných právních předpisů.
Čl. 96
Ochrana a evidence majetku sdružení
/1/ Všechny orgány sdružení, organizační jednotky (pobočné spolky) a
osoby pověřené výkonem správy, péčí, užíváním a disponováním s
majetkem sdružení a organizačních jednotek (pobočných spolků), jsou
povinny dbát co nejvyšší efektivnosti a hospodárnosti a usilovat o růst
tohoto majetku tak, aby poslání sdružení bylo zajišťováno na náležité
úrovni.
/2/ Veškerý majetek sdružení i majetek organizačních jednotek
(pobočných spolků) musí být evidován a inventarizován s použitím
dokladů, jež stanoví obecně závazné právní předpisy, popř. vnitřní
předpisy sdružení. Z dokladů musí být též zřejmé, zda jde o majetek
sdružení nebo organizačních jednotek (pobočných spolků), jakým
způsobem a z jakých zdrojů byl pořízen a k jakému konkrétnímu
účelu je užíván.
/3/ Doklady uvedené v odst. 2 jsou ukládány (uschovávány), vyřazovány
z evidence a skartovány způsobem a ve lhůtách určených obecně
závaznými právními předpisy, popř. podle vnitřních předpisů
sdružení.
/4/ Orgány a organizační jednotky (pobočné spolky), které užívají
majetek sdružení, jsou povinny na vyžádání příslušného orgánu
sdružení předložit inventarizační zprávu a seznam, popř. informaci
o stavu majetku.
Čl. 97
Příjmy a výdaje
/1/ Sdružení a organizační jednotky (pobočné spolky) získávají majetek
(příjmy) ke své činnosti zejména:
a) členskými příspěvky,
b) dobrovolnou prací svých členů, popř. zaměstnanců a dalších osob,
c) dary fyzických a právnických osob, děděním,
d) dotacemi, příspěvky a dalšími způsoby podpory státu, orgánů
územně správních celků a orgánů místní samosprávy,
e) výnosy z hmotného, nehmotného a finančního majetku,
f) výnosy z reklamy,
g) vedlejší výdělečnou činností,
h) příspěvky mezi organizačními jednotkami.
/2/ Použití finančních prostředků (výdaje) a dalšího majetku sdružení i
organizačních jednotek (pobočných spolků), musí být v souladu
s posláním sdružení.
Stanovy SH ČMS 17
Čl. 98
Podnikatelská činnost
/1/ Podnikatelskou činnost sdružení a organizačních jednotek (pobočných
spolků) řídí a nesou za ni odpovědnost příslušné výkonné orgány.
/2/ Podnikatelskou činnost zajišťují výkonné orgány v souladu
s usnesením rozhodovacích orgánů.
/3/ Výnosy z podnikatelské činnosti sdružení se stávají majetkem
sdružení.
/4/ Výnosy z podnikatelské činnosti organizační jednotky (pobočného
spolku) se stávají majetkem této organizační jednotky (pobočného
spolku).
/5/ Používání majetku jiného vlastníka k provádění podnikatelské
činnosti musí být zabezpečeno písemnou smlouvou.
/6/ Ztráty nebo škody z výdělečné činnosti musí vyrovnat organizační
jednotka (pobočný spolek) sdružení, která výdělečnou činnost
zabezpečuje nebo provádí.
Část pátá
Ustanovení přechodná a závěrečná
HLAVA DVANÁCTÁ: PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
Čl. 99
Členové orgánů, kteří svou funkci vykonávají ke dni účinnosti těchto
stanov, se považují za zvolené podle těchto stanov do příštích voleb.
Čl. 100
Přezkoumání vnitřních předpisů
/1/ Výkonný výbor SH ČMS ve lhůtě stanovené shromážděním starostů:
a) přezkoumá znění všech dosavadních směrnic, pokynů a jiných
řídicích aktů, zda neodporují tomuto znění stanov, a nahradí je nebo
doplní novými,
b) doplní dosavadní evidence a registrace ve smyslu tohoto znění
stanov.
/2/ Ustanovení odst. 1 přiměřeně obdobně platí i pro organizační jednotky
(pobočné spolky).
HLAVA TŘINÁCTÁ: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Oddíl první: Vnitřní předpisy a výklad stanov
Čl. 101
Směrnice SH ČMS
/1/ K provedení jednotlivých ustanovení stanov, popř. k realizaci obecně
právních předpisů dotýkajících se činnosti sdružení, ústřední orgány
vydávají směrnice, které jsou závazné pro všechny organizační
jednotky (pobočné spolky), orgány a členy sdružení.
/2/ Jako směrnice se vydávají zejména:
a) statut čestných vyznamenání a titulů, stejnokrojový předpis,
zakládací listina symbolů,
b) organizační, jednací a volební řád SH ČMS,
c) závazný výklad stanov,
d) vnitřní předpisy zásadní povahy,
e) další vnitřní předpisy upravující běžné postupy, zejména organizační
povahy,
f) metodické pokyny,
g) statuty organizačních jednotek zřizovaných ústředními orgány.
/3/ Směrnice uvedené pod písm. a) schvaluje shromáždění starostů,
ostatní schvaluje VV SH ČMS.
Čl. 102
Pokyny KSH, OSH, okrsků a sborů
/1/ K provedení směrnic sdružení (čl. 100) jsou KSH a OSH oprávněna a
podle okolnosti povinna vydávat závazné pokyny pro sbory, v nichž
přihlížejí k místním (specifickým) podmínkám a poměrům v obvodu
jejich působnosti.
/2/ Ustanovení odst. 1 přiměřeně obdobně platí pro okrsky i pro sbory.
Oddíl druhý: Řešení sporů
Čl. 103
Smírčí komise
/1/ Spory vzniklé při uskutečňování činnosti SH ČMS mezi organizačními
jednotkami (pobočnými spolky) SH ČMS, mezi členy SH ČMS, popř.
mezi orgány SH ČMS navzájem, tyto subjekty předkládají k řešení
smírčí komisi.
/2/ Spory podle bodu 1 řeší a rozhoduje smírčí komise ve složení:
a) starosta SH ČMS,
b) předseda ÚKRR,
c) odborníci přizvaní starostou SH ČMS.
/3/ O způsobu řešení sporu rozhoduje smírčí komise hlasováním. V
případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas starosty SH ČMS.
/4/ Smírčí komise nemá charakter rozhodčí komise dle příslušných
ustanovení OZ.
Oddíl třetí: Zrušení a zánik spolku a postupy s tím spojené
Čl. 104
Důvody zániku
/1/ SH ČMS se zrušuje jen v případech stanovených zákonem, tj.:
a) dobrovolným rozhodnutím o zrušení spolku podle těchto stanov
s právním nástupcem (přeměna spolku), nebo bez právního nástupce
(vstupem do likvidace),
b) pravomocným rozhodnutím soudu o zrušení spolku s likvidací podle
příslušných ustanovení OZ.
/2/ SH ČMS zaniká okamžikem výmazu ze spolkového rejstříku.
/3/ Podrobnosti určuje vnitřní předpis.
Čl. 105
Dobrovolné zrušení spolku
O přeměně spolku nebo o vstupu do likvidace a o jmenování likvidátora
rozhoduje sjezd SH ČMS kvalifikovanou absolutní většinou hlasů.
Čl. 106
Rozhodnutí soudu o zrušení s likvidací
/1/ Neprodleně po doručení rozhodnutí soudu o zrušení s likvidací
SH ČMS vedení svolá výkonný výbor, který rozhodne o dalším
postupu, zejména zda má být podán opravný prostředek k soudu.
/2/ O rozhodnutí soudu výkonný výbor vyrozumí všechny orgány a
organizační jednotky (pobočné spolky) sdružení.
Oddíl třetí: Platnost a účinnost stanov
Čl. 107
Platnost a účinnost
/1/ Znění stanov přijaté 3. řádným sjezdem SH ČMS nabylo platnosti a
zároveň účinnosti schválením usnesení sjezdu, tj. dnem 3. července
2005, a ve znění změn přijatých SS OSH dne 14. 4. 2012 a
17. 10. 2014.
Předsedající Shromáždění starostů OSH konaného dne 17. října 2014
v Přibyslavi.
Starosta SH ČMS:
Ing. Karel Richter …………………………………
Předsedající Shromáždění starostů OSH:
Ing. Jan Karger …………………………………

Nácvik dětí se koná pravidelně každý pátek od 16:30hodin

  

 Recyklujte s hasiči

4823-recyklujte-s-hasici.jpg

Zpětný odběr elektrospotřebičů probíhá každou první středu v měsíci od 18 do 19 hodin ve dvoře za obecním úřadem