pdficon.png

Zápis z výroční valné hromady SDH Drahotěšice ze dne 1.12.2017

Přítomno 12 členů z celkového počtu 21 členů starších 18 let.

Valnou hromadu zahájil v 19:20 hodin velitel sboru Kamil Bužek

Zapisovatelem zápisu byl určen Ludmila Bužková, ověřovateli zápisu Vlasta Kadlecová a Jaromír Urbánek

Pro: 12                  Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu

 

Program:

 • Volba nového starosty sboru a členů výboru
 • Zpráva o činnosti sboru
 • Návrh činnosti na rok 2018
 • Zpráva hospodáře
 • Návrh na úpravu členských poplatků
 • Diskuse
 • Usnesení valné hromady
 • Ukončení valné hromady a občerstvení

Pro: 12                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje program jednání

 

Ad 1) Volba nového starosty sboru a členů výboru

Kamil Bužek oznámil, že dosavadní starosta sboru Dušan Vlažný rezignoval na svou funkci i na členství ve výboru. A vyzval přítomné k návrhům na nového starostu.

Jediný navržený kandidát je Richard Kadlec. Hlasování :

Pro: 12                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Richard Kadlec funkci starosty přijal

Jako noví členové výboru byli navrženi Ludmila Bužková a Jaromír Urbánek. Hlasování:

Pro: 12                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Ludmila Bužková i Jaromír Urbánek funkci členů výboru přijali

Valná hromada schvaluje Richarda Kadlece jako nového starostu SDH Drahotěšice, Ludmilu Bužkovou a Jaromíra Urbánka jako členy výboru SDH Drahotěšice.

 

Ad 2) Zpráva o činnosti sboru

Velitel sboru Kamil Bužek přečetl zprávu o činnosti:

V letošním roce se naše členská základna rozrostla na 49 členů. Mezi nové členy sboru přibylo 11 dětí a 1 dospělý, dva dospělí členové podali žádost o ukončení členství a jeden bohužel zemřel. V zásahové jednotce slouží 11 členů.

Činnost sboru se letos zaměřovala především na práci s dětmi. V březnu vzniklo při SDH Drahotěšice družstvo mladých hasičů, kteří se začali pravidelně jednou týdně scházet na nácviky disciplín požárního sportu. Díky přátelům z SDH Dolní Bukovsko, kteří nám půjčili přenosnou stříkačku, jsme se během roku s dětmi mohli zúčastnit tří soutěží mladých hasičů v požárním útoku. Dále jsme se přihlásili do celoroční soutěže Hra Plamen a v říjnu se mladí hasiči zúčastnili 1. kola ve Strážkovicích. Děti dále pokračují v zimní přípravě, kde pod vedením Lídy Bužkové, která absolvovala kurz pro vedoucí mládeže, získávají znalosti potřebně pro další kola hry.

Členové jednotky během roku provedli odstranění několika spadlých stromů a na jaře spolu dětmi provedli úklid kolem silnice v šíji. Během roku byl vlastními silami a finančním zajištěním obce Drahotěšice zrekonstruován hasičský přívěs sloužící pro převoz požárního vybavení.

Spolu s mateřským centrem Drahoušci jsme se podíleli na přípravě a pořádání několika kulturních akcí jako např. hasičský ples, dětské dny, závod veteránu a další.

Letošní rok ukončíme společně hasičským plesem, který se bude konat 12. ledna a na který vás všechny srdečně jménem SDH zvu.

Na závěr bych rád poděkoval obci Drahotěšice za podporu našeho spolku, SDH Dolní Bukovsko za zapůjčení stříkačky na přípravu a soutěže dětí a taky paní Houškové za zajištění občerstvení na plesech a taky dnešní valné hromadě.

Valná hromada bere na vědomí

 

Ad 3) Návrh činnosti na rok 2018

Velitel sboru Kamil Bužek představil plán činnosti pro rok 2018:

Prioritou pro příští rok bude opět příprava mladých hasičů na soutěže v požárním sportu, jehož královskou disciplínu požární útok už doufám budeme provádět s vlastní strojem. Na jaře opět proběhne sběr šrotu a po celý rok bude pokračovat zpětný odběr elektrospotřebičů. Po dohodě s MC Drahoušci se budeme opět podílet na dětských dnech a ve spolupráci s obecním zastupitelstvem provádět práce v obci spadající do činnosti SDH.

Pro: 12                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje návrh činnosti na rok 2018

 

Ad 4) Zpráva hospodáře

Richard Kadlec přečetl zprávu o hospodaření sboru:

Většina příjmů spolku je ze sběru železného šrotu a zpětného odběru spotřebičů. Další příjem byl z dotací OSH na podporu mládeže. Z utržených peněz se v letošním roce pořídilo sportovní vybavení pro mladé hasiče, dále pak hasičské montérky pro děti, ve kterých se zúčastňují soutěží. Menší část padla na příspěvek na společenské oděvy pro členy SDH.

Celkové příjmy v letošním roce tedy činily 22550 Kč a výdaje 21197 Kč. Stav financí k dnešnímu dni je 9165 Kč.

Valná hromada bere na vědomí

 

Ad 5) Návrh na úpravu členských poplatků

Kamil Bužek podal návrh na úpravu členských poplatků od roku 2018:

 • 100Kč ročně pro všechny členy mladší 60 let včetně mladých hasičů
 • Za členy, kteří dovršili věku 60 let, budou hrazeny poplatky odváděné OSH z pokladny spolku

Pro: 12                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje návrh na úpravu členských poplatků

 

Ad 6) Diskuse

 1. Dolák (starosta obce) - poděkoval za činnost sdružení

 

Ad 7) Usnesení výroční valné hromady za dne 1.12.2017

Valná hromada členů SDH Drahotěšice schvaluje:

 1. Zapisovatel zápisu Ludmila Bužková, ověřovatele zápisu Vlasta Kadlecová a Jaromír Urbánek
 2. Richarda Kadlece novým starostou SDH. Ludmilu Bužkovou a Jaromíra Urbánka novými členy výboru
 3. Plán činností na rok 2018
 4. Změnu výše členských poplatků na 100Kč/rok pro všechny členy mladší 60let včetně mladých hasičů od roku 2018

Valná hromada členů SDH Drahotěšice bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti SDH
 2. Zprávu hospodáře

Pro: 12                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje usnesení výroční valné hromady konané dne 1.12.2017

 

Ad 8) Kamil Bužek všem poděkoval za účast a pozval přítomné k následnému pohoštění, ve 20:20 ukončil výroční valnou hromadu

 

 

 

 

Nácvik dětí se koná pravidelně každý pátek od 16:30hodin

  

 Recyklujte s hasiči

4823-recyklujte-s-hasici.jpg

Zpětný odběr elektrospotřebičů probíhá každou první středu v měsíci od 18 do 19 hodin ve dvoře za obecním úřadem