Zápis z výroční valné hromady SDH Drahotěšice ze dne pdficon.png21.12.2018

Přítomno 11 členů z celkového počtu 21 členů starších 18 let.

Valnou hromadu zahájil v 19:15 hodin starosta sboru Richard Kadlec

Zapisovatelem zápisu byl určen Kamil Bužek, ověřovateli zápisu Vlasta Kadlecová a Dušan Vlažný

Pro: 11                  Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu

 

Program:

 • Zpráva o činnosti sboru
 • Návrh činnosti na rok 2019
 • Zpráva o činnosti mladých hasičů
 • Zpráva hospodáře
 • Diskuse
 • Usnesení valné hromady
 • Ukončení valné hromady a občerstvení

Pro: 11                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje program jednání

 

Ad 1) Zpráva o činnosti sboru

Starosta sboru Richard Kadlec přečetl zprávu o činnosti:

Nejvíce času v letošním roce jsme věnovali mladým hasičům, jak při jejich výcviku, tak jako doprovod na hasičské soutěže. To je spojené i s nákupem nového vybavení pro nácvik a soutěže. Podrobnější informace se dozvíme od vedoucího mladých hasičů Lídy Bužkové

Další velký milník naší novodobé éry je nová stříkačka PS 12 pro sportovní a zásahovou činnost, kterou nám zakoupila obec. Za což ji velice děkujeme a věříme,že nám i nadále bude nakloněna s finanční pomocí a nabídnutým zázemím, jako v letošním roce fotbalové hřiště se šatnou po SK Drahotěšice.

Zmíním brigády, ze kterých se stávají tradice. Sběr železného šrotu, zvaný železná neděle. Úklid šíje, tato brigáda je největší, protože se účastní jak dospělí, tak děti. Dále jsme vyklízeli šatny na hřišti a stále vybíráme každou první středu v měsíci elektroodpad, a další méně významné akce. 

V letošním roce jsme buď sami nebo s MC Drahoušci pořádali několik kulturních akcí. Ať jsou to čarodějnice, veteráni, vítání a loučení s létem, vysazení pamětní lípy před obchodem a hasičský ples. Pro tyto účely byla letos zřízena živnost pro hostinskou činnost a pořádání kulturních akcí. 

Během tohoto roku jsme předali dárkový koš a popřáli k životnímu jubileu dvěma členům sboru a několik našich členů se zúčastnilo oslav výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Neplachově. 

V jednotce se moc toho neodehrálo, odstranili jsme pár spadlých stromů, také se čtyři členové účastnili opakovacích testů na motorové pily. Jednou byla jednotka povolána hasičským záchranným sborem k požáru komína v naší obci, kde naštěstí nedošlo k žádným škodám. I toto nám připomíná nutnost dovybavení členů jednotky potřebnými ochrannými pomůckami. 

Valná hromada bere na vědomí

 

Ad 2) Návrh činnosti na rok 2019

Starosta sboru Richard Kadlec představil plán činnosti pro rok 2019:

Plán činnosti na příští rok je obdobný jako letos. A to pořádaní již čtvrtého tradičního plesu a dalších kulturních akcí a brigády. Čeká nás také jedno jubileum. 

Pro: 11                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje návrh činnosti na rok 2019

 

Ad 3) Zpráva o činnosti mladých hasičů

Vedoucí mladých hasičů Ludmila Bužková podala zprávu o činnosti mladých hasičů:

Počet členů MH dle věkových kategorií platných pro rok 2018:

 • Starší žáci  1            
 • Mladší žáci 16          
 • Přípravka   3            

Počet nových členů:    3

Počet účastí na soutěžích v obvodu č. 1:    6

 • 5.2018 Obvodní kolo hry PLAMEN ve Strážkovicích ve dvou disciplínách
  • PÚ Plamen –v kat. mladší žáci 1 družstvo v počtu 7 dětí. Umístění na 3. místě.
  • ZPV–v kat. mladší žáci 1 družstvo v počtu 7 dětí. Umístění na 3. místě.

Celkové umístění po součtu s podzimním kolem na 8 místě. 

 • 6.2018 Pohárová soutěž v PÚ „ O pohár starosty obce Hosín“ v jedné disciplíně
  • PÚ –v kat. mladší žáci družstvo DRAHOTĚŠICE I v počtu 6 dětí. Umístění na 8. místě a družstvo DRAHOTĚŠICE II v počtu 7 dětí. Umístění na 6. místě.
 •  7.2018 Českobudejovický dvojboj v Nových Homolích v jedné disciplíně
  • PÚ –v kat. mladší žáci s 1 družstvem 5 dětí. Umístění na 12. místě.
 •  9.2018 Českobudějovický dvojboj v Dolním Bukovsku ve dvou disciplínách
  • PÚ –v kat. mladší žáci 1 družstvo v počtu 7 dětí.
  • Štafeta 4x60m–v kat. mladší žáci 2 družstva v počtu 4 a 4 děti.
 • 9.2018 Memoriál Jana Jílka v Neplachově v jedné disciplíně
  • PÚ- v kat. Mladší žáci 1 družstvo v počtu 7 dětí. Umístění  místo.
 • 10.2018 Podzimní kolo hry PLAMEN v Chrášťanech v třech disciplínách
  • Štafeta požárních dvojic- v kat. Mladší žáci 2 družstva v počtu 5 a 5 dětí. Umístění  místo.
  • Štafeta 4x60m–v kat. mladší žáci 2 družstva v počtu 4 a 4 děti.
  • Štafeta CTIF–v kat. mladší žáci 1 družstvo v počtu 9 dětí.
  • Celkové umístění  4 místo

Počet účastí na brigádách:                          4

 • 1.2018 Úklid po hasičském plese
 • 4.2018 Úklid odpadků v Šíji – 5 pytlů odpadků
 • 4.2018 Železná neděle a příprava vatry na čarodějnici – svoz kovů a úprava okolí vatry
 • 10.2018 Sběr lesních plodů

Vzdělávání MH:

 • 1.2018 Uzlování
 • 2.2018 Topografie
 • 3.2018 Zdravověda
 • 4.2018 Nácvik s novou džberovou stříkačkou
 • 4.2018 Nácvik střelby ze vzduchovky
 • 6.2018 Nácvik s novým přenosným agregátem
 • 6.2018 120 let SDH Neplachov

Podporované či pořádané kulturní, sportovní a vzdělávací akce:

 • 1.2018 Výroba masopustních masek
 • 1.2018 Sjezd na čemkoliv
 • 2.2018 Masopust
 • 2.2018 Bruslení na horním rybníčku
 • 3.2018 Maškarní bál
 • 3.2018 Výroba Morany
 • 3.2018 Nocování s knížkami
 • 3.2018 Vítání jara
 • 4.2018 Setkání občanů
 • 4.2018 Výroba čarodějnice
 • 4.2018 Příprava disciplín na čarodějnici
 • 4.2018 Pálení čarodějnice
 • 5.2018 ZOO Jihlava
 • 6.2018 Loučení předškoláků
 • 6.2018 Zimní olympijské hry
 • 9.2018 Příprava na western
 • 9.2018 Loučení s létem - western
 • 11.2018 Výzdoba k výstavě ke vzniku ČSR
 • 11.2018 Lampionový prvod
 • 11.2018 Zasazení  pamětní lípy a výstava ke vzniku ČSR
 • 11.2018 Zimní výzdoba KD
 • 11.2018 Adventní tvoření
 • 11.2018 Zdobení perníčků
 • 11.2018 Nácvik koled s J. Urbánkem
 • 12.2018 Výroba věnců
 • 12.2018 Adventní trhy a koledy pod stromečkem
 • 12.2018 Štedrovka

Plán pro rok 2019:

 • Webové stránky MH Drahotěšice
 • Odbornost MH
 • PO očima dětí – část literární, výtvarná část a DT
 • Účast na soutěžích
 • Instruktor MH pro přípravku a menší děti

Valná hromada bere na vědomí

 

Ad 4) Zpráva hospodáře

Kamil Bužek přečetl zprávu o hospodaření sboru:

V letošním roce stejně jako v předchozích letech téměř veškeré příjmy spolku pocházejí ze sběru železného šrotu a zpětného odběru spotřebičů. Tržba z námi pořádaných kulturních akcí, které nejsou pořádány za účelem zisku, je téměř vždy celá určena na úhradu výdajů s nimi spojených. Částka, která přitekla do spolkové pokladny z těchto akcí, je v řádu stokorun. Ze získaných peněz je převážně doplňována výbava pro činnost mladých hasičů, z těch hodnotnějších věcí to byla například džberová stříkačka a vzduchovka. Ostatní výdaje, kromě již zmíněného hmotného zabezpečení kulturních akcí, byly vydány na provoz a údržbu techniky a vybavení.

V tomto roce se nám bohužel nepodařilo získat žádnou dotaci ani grant, i když dvě podané žádosti jsou zatím nerozhodnuty a čekáme na výsledek řízení. Konkrétně se jedná o žádost o příspěvek na nové dresy pro mladé hasiče podaný u Nadace Agrofert a žádost o dotaci na výbavu pro mladé hasiče od MŠMT. Celkové příjmy v letošním roce tedy činily 19827 Kč a výdaje 14478 Kč. Stav financí k dnešnímu dni je 14514 Kč.

Valná hromada bere na vědomí

 

Ad 5) Diskuse

Richard Kadlec - návrh na zakoupení smaltované cedule na označení hasičské zbrojnice. Starosta obce p. Dolák nabídl, že ceduli zakoupí obecní úřad.

p. Dolák (starosta obce) - poděkoval za činnost sdružení

Zdeněk Brčák (zástupce OSH České Budějovice) – zdravice za OSH, poděkování za činnost. Dále podal zprávu o činnosti OSH a představil plán činnosti obvodu. Pozvánka na výročí jednotlivých SDH v obvodu v příštím roce. Informace o možnosti pojištění u Hasičské vzájemné pojišťovny. Přání k Vánocům a do Nového roku

Kamil Bužek – poděkování rodičům mladých hasičů za podporu, přání k Vánocům a do Nového roku

 

Ad 6) Usnesení výroční valné hromady za dne 21.12.2018

Valná hromada členů SDH Drahotěšice schvaluje:

 1. Zapisovatel zápisu Kamil Bužek, ověřovatele zápisu Vlasta Kadlecová a Dušan Vlažný
 2. Plán činností na rok 2019

Valná hromada členů SDH Drahotěšice bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti SDH
 2. Zprávu o činnosti mladých hasičů
 3. Zprávu hospodáře

Pro: 11                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje usnesení výroční valné hromady konané dne 21.12.2018

 

Ad 7) Starosta sboru Richard Kadlec všem poděkoval za účast a ve 20:00 ukončil výroční valnou hromadu. Poté pozval všechny přítomné k připravenému pohoštění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Recyklujte s hasiči

4823-recyklujte-s-hasici.jpg

Zpětný odběr elektrospotřebičů probíhá každou první středu v měsíci od 18 do 19 hodin ve dvoře za obecním úřadem