Zápis z výroční valné hromady SDH Drahotěšice ze 

pdficon.png

dne 13.12.2019

 

Přítomno 13 členů z celkového počtu 21 členů starších 18 let.

Hosté ze zastupitelstva OÚ Drahotěšice, OSH ČB, SDH Neplachov a SDH Dolní Bukovsko

Valnou hromadu zahájil v 19:15 hodin starosta sboru Richard Kadlec

Zapisovatelem zápisu byl určen Kamil Bužek, ověřovateli zápisu Michal Pekárek a Vlasta Kadlecová.

Pro: 13                  Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu

 

Program:

 • Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu
 • Volba návrhové a volební komise
 • Volby výboru SDH a revizní komise na následujících 5 let
 • Zpráva o činnosti SDH a JSDH
 • Návrh činnosti na rok 2020
 • Zpráva o činnosti mladých hasičů
 • Zpráva hospodáře
 • Diskuse
 • Usnesení valné hromady
 • Ukončení valné hromady a občerstvení

Pro:       13           Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje program jednání

 

Ad 2) Do návrhové a volební komise byli nominování tito členové:

 

Předseda komise     Josef Trenda           

1 člen komise           Jaroslav Dolejšek

2 člen komise           Jaromír Urbánek

 

Pro:       13           Proti: 0                 Zdržel se: 0

 

Ad 3) Do výboru SDH Drahotěšice jsou navrženi a zvoleni:

 

Starosta SDH Richard Kadlec

Pro:       13           Proti: 0                 Zdržel se: 0

 

Náměstek Dušan Vlažný

Pro:       13           Proti: 0                 Zdržel se: 0

Velitel SDH Kamil Bužek

Pro:       13           Proti: 0                 Zdržel se: 0

Hospodář SDH Kamil Bužek

Pro:       13           Proti: 0                 Zdržel se: 0

Vedoucí mládeže Ludmila Bužková

Pro:       13           Proti: 0                 Zdržel se: 0

Předseda revizní komise Lenka Vavříčková

Pro:       13           Proti: 0                 Zdržel se: 0

 

Ad 4) Zpráva o činnosti sboru

Starosta sboru Richard Kadlec přečetl zprávu o činnosti:

Nejvíce času v letošním roce jsme stejně jako v minulých letech věnovali mladým hasičům, jak při jejich nácviku, tak jako doprovod na hasičské soutěže. Vzhledem k tomu, že se vložený čas už začal vracet formou úspěchů na soutěžích, byly letos pro lepší reprezentaci našeho sboru a obce pořízeny soutěžní dresy pro děti. Podrobnější informace o činnosti mladých hasičů budou ve zprávě vedoucího mladých hasičů Lídy Bužkové.

I v tomto roce proběhlo několik brigád. Kromě již tradičního sběru železného šrotu a úklidu šíje, jsme společně s myslivci upravili fotbalové hřiště zničené zimním nájezdem divočáků.

V letošním roce jsme buď sami nebo s mateřským centrem Drahoušci pořádali několik kulturních akcí jako ples, čarodějnice, vítání a loučení s létem, veteráni a vánoční trhy.

Dále jsme se účastnili dvakrát obvodové schůze na jaře a na podzim v Neplachově a velkých oslav 120 výročí založení hasičské župy lomnické, kde SDH Drahotěšice patřil k zakládajícím členům.

Ještě nemohu opomenout, že nám byl svěřen do péče obecní párty stan pro potřeby pořádání kulturních akcí.

Díky obci nám přibylo na hasičárně označení požární zbrojnice s názvem a letopočtem založení našeho sboru.

Na konec chci doplnit informaci, že má SDH uzavřenou smlouvu o spolupráci s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a z každé uzavřené smlouvy na náš identifikační znak dostaneme provizi na podporu činnosti sboru.

 

Velitel sboru Kamil Bužek přečetl zprávu o činnosti jednotky:

V zásahové jednotce byl v letošním roce vyškolen jeden nový strojník. Výzva k zásahu z operačního centra letos sice nebyla žádná, i přesto se snažíme udržovat jednotku v zásahu schopném stavu údržbou techniky a procvičováním si práce s hasičskou technikou. Pro činnost jednotky při zásazích byly obcí zakoupeny nové ochranné helmy, které nahradily již vysloužilé z 80.-tých let. Na loučení s létem s podtitulem „Bezpečně“ předvedli členové zásahové jednotky pro všechny zúčastněné ukázky hašení různých typů požáru v domácnosti.

Valná hromada bere na vědomí

 

Ad 5) Návrh činnosti na rok 2019

Starosta sboru Richard Kadlec představil plán činnosti pro rok 2019:

Plán činností na příští rok je obdobný jako letos - příprava mladých hasičů na soutěže v požárním sportu, pořádání kulturních akcí po dohodě společně s mateřským centrem Drahoušci a ve spolupráci s obecním zastupitelstvem provádět práce v obci spadající do činnosti Sboru dobrovolných hasičů. Na jaře proběhne opět sběr železného šrotu  a po celý rok bude pokračovat zpětný odběr elektrospotřebičů. Již 5 hasičský ples se bude konat 10.1.2020

V příštím roce nás čeká výročí 125let našeho sboru, k jehož příležitosti budeme v naší obci pořádat obvodovou hasičskou soutěž.

 

Pro:       13           Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje návrh činnosti na rok 2020

  

Ad 6) Zpráva o činnosti mladých hasičů

Vedoucí mladých hasičů Ludmila Bužková podala zprávu o činnosti mladých hasičů:

Počet členů MH dle věkových kategorií platných pro rok 2019:           21 (starší žáci 5, mladší žáci 16)

Počet nových členů:      2 + 2 hosté z Modré Hůrky

Počet účastí na soutěžích v obvodu č. 1:                              8 (2x Plamen, 2x pohárová soutěž a 4x dvojboj)

 • 5.2019 Obvodní kolo hry PLAMEN ve Chrášťanech ve dvou disciplínách
  • PÚ Plamen –v kat. mladší žáci 1 družstvo v počtu 7 dětí.
  • ZPV–v kat. mladší žáci 1 družstvo v počtu 7 dětí.

Celkové umístění po součtu s podzimním kolem na 3. místě.

 

 • 5.2019 Českobudějovický dvojboj v Týně nad Vltavou ve dvou disciplínách
  • PÚ Plamen –v kat. mladší žáci 1 družstvo v počtu 7 dětí. 3.místo
  • Štafeta CTIF –v kat. mladší žáci 1 družstvo v počtu 7 dětí. 11.místo

Celkové umístění po součtu na 6. místě.

 

 • 6.2019 Pohárová soutěž v PÚ „ O pohár starosty obce Hosín“ v jedné disciplíně
  • PÚ –v kat. mladší žáci družstvo DRAHOTĚŠICE I v počtu 6 dětí. Umístění na 1. místě a družstvo DRAHOTĚŠICE II v počtu 7 dětí. Umístění na 3. místě. V superfinále pak na 2. a 3. místě.

 

 • 6.2019 Českobudejovický dvojboj ve Srubci ve dvou disciplínách
  • PÚ –v kat. mladší žáci s 1 družstvem 5 dětí.
  • Štafeta požárních dvojic –v kat. mladší žáci s 1 družstvem 5 dětí.

Celkové umístění po součtu na 7. místě.

 

 • 7.2019 Českobudejovický dvojboj ve Lišově ve dvou disciplínách
  • PÚ –v kat. mladší žáci s 1 družstvem 6 dětí. Umístění na 8. místě.
  • Štafeta 4x60m –v kat. mladší žáci se 2 družstvy po 4  dětech. Umístění na 5. místě.

Celkové umístění po součtu na 7. místě.

 

 • 8.2019 Českobudějovický dvojboj v Dolním Bukovsku ve dvou disciplínách
  • PÚ –v kat. mladší žáci 1 družstvo v počtu 7 dětí.
  • Štafeta 4x60m–v kat. mladší žáci 2 družstva v počtu 4 a 4 děti.

Celkové umístění po součtu na 4. místě.

 

 • 9.2019 Memoriál Jana Jílka v Neplachově v jedné disciplíně
  • PÚ- v kat. Mladší žáci 2 družstva v počtu 7 a 6 dětí. Umístění 2. a 5. místo.

 

 • 10.2019 Podzimní kolo hry PLAMEN v Jaronicích v třech disciplínách
  • Štafeta požárních dvojic- v kat. Mladší žáci 1 družstva v počtu 5 a 5 dětí. Umístění  místo.
  • Štafeta 4x60m–v kat. mladší žáci 2 družstva v počtu 4 a 4 děti.
  • Štafeta CTIF–v kat. mladší žáci 1 družstvo v počtu 9 dětí.

Celkové umístění  4 místo

 

Počet účastí na brigádách:                          5

 • 1.2019 Úklid po hasičském plese
 • 4.2019 Úklid odpadk v Šíji
 • 4.2019 Úprava fotbalového hřiště po zimě
 • 4.2019 Železná neděle - svoz kovů a elektrospotřebičů
 • 4.2019 Příprava vatry na čarodějnici –úprava okolí vatry

Vzdělávání MH:

 • 1.2019 Zdravověda
 • 2.2019 VZP
 • 3.2019 Začátek venkovních nácviků na hřišti
 • 03/04.2019 Příprava nástěnek na OO
 • 5.2019 Zkouška odbornosti MH – 7 dětí

Podporované či pořádané kulturní, sportovní a vzdělávací akce:

Vítání občánků I., výroba masopustních masek, výstava obrázků z PO očima dětí, masopust, maškarní bál, výroba Morany, vítání jara 2, nocování s knížkami, jarní trhy, výroba čarodějnice, pálení čarodějnice, výlet na Novohradsko, turnaj ve vybíjené, pevnost Drahotěšice, loučení s létem – Bezpečně, průjezd veteránů, drakiáda, lampionový průvod, zimní tvoření, zdobení perníčků, zdobení věnců, adventní trhy a koledy pod stromečkem

Plnění plánu pro rok 2019:

 • Webové stránky MH Drahotěšice – díky za provoz veliteli K. Bužkovi
 • Odbornost MH – 1.5. Odznak odbornosti kronikář 3x, preventiska 2x, strojník 2x
 • PO očima dětí – část literární, výtvarná část a DT
 • Účast na soutěžích

Plán pro rok 2020:

 • Odbornost MH
 • Školení instruktora MH pro přípravku a menší děti – letní soustředění
 • PO očima dětí
 • Účast na soutěžích

Valná hromada bere na vědomí

 

Ad 7) Zpráva hospodáře

Kamil Bužek přečetl zprávu o hospodaření sboru:

V letošním roce stejně jako v předchozích letech téměř veškeré příjmy spolku pocházejí ze sběru železného šrotu a zpětného odběru spotřebičů. Tržba z námi pořádaných kulturních akcí, které nejsou pořádány za účelem zisku, je téměř vždy celá určena na úhradu výdajů s nimi spojených. Částka, která přitekla do spolkové pokladny z těchto akcí, je v řádu stokorun. Z utržených peněz byl letos pořízen hlavně stan a výbava pro pořádání akcí jako sklenice a ohřívač párků. Ostatní výdaje, kromě již zmíněného hmotného zabezpečení kulturních akcí, byly vydány na provoz a údržbu techniky a vybavení.

Na jaře letošního roku nám byl odsouhlasen finanční grant Nadace Agrofert ve výši 18.tisíc korun, za který byly pořízeny dresy a dokoupeny ochranné přilby pro mladé hasiče. Dotace MŠMT pro činnost sportovních klubů ve výši 9tisíc korun, kterou jsme obdrželi v červenci, byla použita na nákup výbavy pro činnost mladých hasičů.

 Celkové příjmy v letošním roce tedy činily 51340 Kč a výdaje 45290 Kč. Stav financí k dnešnímu dni je 20563 Kč.

Valná hromada bere na vědomí

  

Ad 8) Diskuse

Starosta obce p. Dolák – poděkoní za činnost hasičů, žádost o spolupráci při odpadovém hospodářství obce a rozšíření provozní doby pro zpětný odběr elektrospotřebičů.

Zástupce OSH Věra Machová – zdravice za okresní výbor, informace o možných dotacích a poděkování za činnost sboru a práce s dětmi. Jménem okresu poděkovala za činnost jednotky. Dále seznámení s informace z okresu o soutěžích a statistikách SHZ JČ kraje. Přání k vánocům a do nového roku

Starosta SDH D. Bukovsko Stanislav Klika – zdravice, poděkování za pozvání a činnost s dětmi.

Starosta SDH Neplachov Zdeněk Brčák – zdravice, informace o obvodové soutěži v roce 2019, přání k vánocům

Kamil Bužek – informace o pořádání obvodové soutěže v příštím roce naším sborem

 

Ad 9) Usnesení výroční valné hromady za dne 13.12.2019

Valná hromada členů SDH Drahotěšice schvaluje:

 1. Zapisovatel zápisu Kamil Bužek, ověřovatele zápisu Jaroslav Urbánek a Vlasta Kadlecová
 2. Předsedu návrhové a volební komise Josefa Trendu a členy Jaroslava Dolejška a
 3. Starostou SDH Drahotěšice Richard Kadlec
 4. Náměstek SDH Dušan Vlažný
 5. Velitelem SDH Drahotěšice Kamil Bužek
 6. Hospodářem SDH Drahotěšice Kamil Bužek
 7. Vedoucí mládeže SDH Drahotěšice Ludmila Bužková
 8. Předseda revizní komise Lenka Vavříčková
 9. Plán činností na rok 2019

Valná hromada členů SDH Drahotěšice bere na vědomí:

 1. Zprávu o činnosti SDH a JSDH
 2. Zprávu o činnosti mladých hasičů
 3. Zprávu hospodáře

Pro: 13                 Proti: 0                 Zdržel se: 0

Valná hromada schvaluje usnesení výroční valné hromady konané dne 13.12.2019

 

Ad 10) Starosta sboru Richard Kadlec všem poděkoval za účast a ve 20:30 ukončil výroční valnou hromadu. Poté pozval všechny přítomné k připravenému pohoštění

 

Zapsal:

Kamil Bužek                                       ………………………………………………………

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Michal Pekárek                                ………………………………………………………

 

Vlasta Kadlecová                             ………………………………………………………

 

 

 

 

 

  

 Recyklujte s hasiči

4823-recyklujte-s-hasici.jpg

Zpětný odběr elektrospotřebičů probíhá každou první středu v měsíci od 18 do 19 hodin ve dvoře za obecním úřadem